درباره هانا آرنت : زندگی شخصی، حیات علمی، رویکرد به مدرنیته (1)
انسان شناسی و فرهنگ
03-Nov-2012
دریافت آرنت از سیاست نه به مثابه وسیله ای برای ارضای ترجیحات فردی بود و
نه به عنوان راهی برای ادغامِ افراد حولِ درکی مشترک از خیر. به جای آن،
فهمِ وی از سیاست مبتنی بر ایده شهروندیِ فعالانه (active citizenship)، به عبارت دیگر، مبتنی بر ارزش و اهمیتِ مداخله مدنی و هم اندیشیِ جمعی (collective deliberation)
پیرامون همه موضوعات موثر بر جماعتِ سیاسی است. اگر یک سنت فکری وجود
داشته باشد که بتوان آرنت را با آن توصیف کرد، همان سنتِ کلاسیکِ
جمهوریخواهیِ مدنی (civic republicanism) است که از
ارسطو نشأت گرفت و در نوشته های ماکیاولی، منتسکیو، جفرسون و توکویل تجسم
یافت. بر اساس این سنت، سیاست هنگامی تجلیِ معتبرِ خود را می یابد که
شهروندان در یک فضای عمومی (public space) جمع شوند تا پیرامون موضوعاتِ مرتبط با علایق عمومی هم اندیشی و تصمیم گیری کنند. >>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark