اخباروگزارشات کارگری11آبان ماه1391
IASWI
03-Nov-2012

اخباروگزارشات کارگری11آبان ماه1391

- تخفیف مدت محکومیت رضا شهابی – تداوم وضعیت نامناسب جسمی وی

- عدم پرداخت دستمزد کارگران شرکت لبن دوش غرب به بهانه بالا بودن هزینه حاملهای انرژی

- تجمع اعتراضی کارگران شرکت تارا در کامیاران

- چند چشمه از 2.5 میلیون شغل ایجاد شده - تظاهرات علیه بودجۀ ریاضتی دولت پرتغال

>>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark