اخباروگزارشات کارگری13آبان ماه
IASWI
04-Nov-2012
 
- بیانیه اتحادیه آزاد کارگران
ایران در باره تداوم حبس کارگران زندانی، محکومیت پدرام نصراللهی و حقوق
خدشه ناپذیر کارگران برای عضویت در تشکلها و نهادهای مستقل کارگری
- اعتصاب 2روزه کارگران بندر مومباسا کنیابرای امضای قراردادهای دایم
- یورش پلیس ایتالیا به کارکنان معترض شرکت خدمات دهنده به آیکیا >>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark