به حمایت از زندانیان اعتصابی زندان اوین و زندان های ترکیه برخیزیم!
Gozareshgar / بهرام رحمانی
06-Nov-2012
باید با حضور گسترده مردمی و
مبارزه پیگیر در جامعه، نه تنها باید تلاش کرد خواسته های زندانیان اعتصابی
تحقق یابد و اعتصاب آن ها پایان گیرد، بلکه باید آزادی بدون قید و شرط همه
زندانیان سیاسی را نیز به حکومت های ترکیه و ایران تحمیل کرد.
>>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark