در دفاع از زندانیان سیاسی!
CPI
10-Nov-2012
 مردم آزاده و مبارز در خارج از زندانها میتوانند با همبستگی و اعتراض و
مبارزه در عرصه­های مختلف رژیم را وادارند تا حقوق زندانیان سیاسی در
زندانهایش را رعایت کند. این مبارزات میتواند دست قوه قضائیه، جلادان و
زندانبانان را از  شکنجه، تحقیر و هرگونه پایمال کردن حقوق زندانیان و
بویژه زندانیان سیاسی کوتاه نماید. تمام زندانیان سیاسی، باید به قدرت
مبارزاتی مردم آزاد شوند. تحقق این امر میتواند سقوط حاکمیت اسلامی تسریع
کند. >>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark