در همبستگی با طبقه کارگر، دراعتراضات 14 نوامبر وسیعا شرکت کنیم!
CPI
10-Nov-2012
حضور در این آکسیونها نه تنها فرصت دیگری برای افشای سیاستهای ضد کارگری
جمهوری اسلامی و طرحهای ریاضت اقتصادی، از جمله اجرای طرح حذف سوبسیدها که
یکی از آنهاست، بلکه تلاش دیگری است برای جلب حمایت افکارعمومی و تشکلهای
کارگری در این کشورها از مبارزات جاری کارگران در ایران. جا دارد فعالین
حزب کمونیست ایران در همه کشورهای اروپائی وسیعا" در آکسیونهای روز 14
نوامبر حضور فعال داشته باشند.

زنده بابد همبستگی بین المللی کارگران

>>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark