بحران لیبرالیسم
Radio Zamaneh / اکبر فلاح‌زاده
12-Nov-2012 (one comment)
در اروپا گرایشی ضد دمکراتیک با رنگ و لعاب ناسیونالیسم در
حال شکل‌گیری است که فرانسه را هم بی‌نصیب نگذاشته است. این گرایش از موضع
سهل‌انگارانه کشورهای دمکراتیک در قبال  مهاجران خارجی انتقاد می‌کند،
بازگشت به ارزش‌های حقیقی و سنتی را می‌طلبد و بر مرزکشی بین زن و مرد،
دولت‌ها و طبقات اجتماعی پای می‌فشارد.

 سخنگویان این گرایش‌، با حرارتی یکسان به تقبیح قدرت پول،
بانک‌ها و سرمایه‌داری مشغولند. البته این بد و بیراه‌ها زیاد متوجه 
بی‌عدالتی‌ها نمی‌شود که نتیجه طبیعی انباشت سرمایه است، بلکه به‌طور خاص و
مشخص به سرمایه‌داری مالی حمله می‌کند که عامل گریز سرمایه تولیدی، بیکاری
کارگران و محو هویت ملی و سنت‌هاست.

>>>
recommended by shapourian

Share/Save/Bookmark

 
Zendanian

بحران "نظریه بحران"

Zendanian


این نه تنها لیبرالیسم است که در بحران به سر
میبرد. جنبشهای طبقه کارگر،. سوسیالسیم، کاپیتالیسم، محیط زیست
انسانی،...اینها و بسیاری دیگر مکاتب فکری، و سنتهای اجتماعی در گیر
بحرانهای خاص خویش میباشند.
حال اگر وجود بحران  را به مثابه یک وضیعت عمومی، پدیده ی جهانشمول، به حساب بیاوریم، ذکر بحران یک نحله فقط گوشه ی از بحران عظیمتر است.