تسویه حساب به بهانه کفرگویی
Radio Zamaneh
14-Nov-2012

 در هفته‌های اخیر در پاکستان گویا یک خانم آموزگار مطالبی در
انکار خدا میان بچه‌ها پخش می‌کند. این ادعا ثابت نشده است، با این حال
والدین بچه‌ها به مدرسه حمله می‌کنند. پلیس هم سر می‌رسد و این خانم
آموزگار و مدیر مدرسه را دستگیر می‌کند.

 صبح زود یک دفعه صدها نفر مردم خشمگین جلوی مدرسه جمع
می‌شوند. آماده حمله‌اند. از پلیس کاری ساخته نیست، آنها از پس این مردم که
رگ غیرت‌شان باد کرده و خون‌شان به جوش آمده است، بر نمی‌آیند.
تظاهرکنندگان - والدین، دانش آموزان و عده‌ای از طلبه‌ها - همگی جلوی مدرسه
دخترانه "فاروقی" در شهر میلیونی لاهور پاکستان ازدحام می‌کنند.

>>>
recommended by shapourian

Share/Save/Bookmark