پيام روشن به تهران، کالبدشکافی يک نوشته،
gooya news / جواد خادم
26-Nov-2012

 يک حزب نيست و نخواهد شد. هيچ ايدئولوژی معينی ندارد و نمی‌تواند داشته باشد. به هيچ نيروئی جز مردم ايران اتکاء ندارد. "مجرب‌ترين کادرهائی" که به‌قول آقای نگهدار در آن گرد آمده‌اند، دارای عقايد و سلايق گوناگون‌اند؛ و همه دست به‌دست هم داده‌اند تا در حد توان خود راه انتخابات آزاد را برای مردم ايران هموار کنند و همه ايرانيان از طريق صندوق‌های رأی سخن بگويند. هراس رژيم ايران را از اين آينده درک می‌کنم. اما از درک ترس آقای فرخ نگهدار نابر من يک چيز چون آفتاب روشن است: "اتحاد برای پيشبرد دموکراسی"توانم

>>>
recommended by Azarbanoo

Share/Save/Bookmark