بن بست دو راهی لحظه ی حال و آينده ی ممکن نظام حاکم و منطقه
Roshangari. / Qhq.mm22@gmail.com
29-Nov-2012
هدف آمريکا از تشديد تحريم ها به تسليم کشيدن دولت
ايران از طريق "شورش گرسنه گان" هم هست . حرکت هايی مثل نيشابور! اما
واقعيت است که از شورش جامعه ی ضعيف شده و فقر زده و غير متشکل هيچ تحفه
يی بيرون نخواهد آمد . اگر فقر و گرسنه گی به انقلاب دامن می زد ، اينک در
آفريقا همه روزه شاهد انقلاب های راديکال بوديم . >>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark