رتبه جهانی ایران در تعداد زندانی ها
Aftabnews
30-Nov-2012 (one comment)
آفتاب: آمار کلی و جزئی
زندانیان در تمام کشورهای جهان در مدیریت آموزش و پژوهش سازمانهای بین
المللی و سازمانهای مردم نهاد نقش به سزایی ایفا می کند به طوریکه می توان
بررسی وقوع جرم، پیشگیری از وقوع جرم، رفتار صحیح با زندانیان، حقوق زندانی
و اصلاح قوانین کیفری و جزایی در کشورهای جهان را به عنوان مهمترین مولفه
های پژوهشی دانست.
مرکز مطالعات بین المللی زندانهای جهان سالهاست که
با جمع آوری آخرین آمار زندانیان جهان از ۲۱۸ کشور توانسته است بستر مناسبی
برای تحقیقات و پژوهشهای کارشناسان، جرم شناسان و جامعه شناسان فراهم کند >>>
recommended by Zendanian

Share/Save/Bookmark

 
omeedvar

I wish....

by omeedvar on

Assuming that the data is reliable, and ignoring the population differences, I wish I knew how many of these prisonners were political prisonners, journalist, blogger, human rights lawyers, etc.