محمد مرسی مبارک: نیمی مبارک، نیمی مرسی
//radiozamaneh.com/politics/2012/12/05/22321 / اکبر فلاح‌زاده
05-Dec-2012

 محمد مرسی رئیس جمهوری مصر در اقدامی
خودسرانه یک باره به قدرت خودش افزوده است. او مدعی شده که برای سرعت
بخشیدن به روند اصلاحات، به خودش قدرت بیشتری بخشیده است. در حقیقت او با
اتکا به نفوذ گسترده اخوان المسلملین و سلفی ها، از کیسه خلیفه بخشیده است.
این اقدام با مخالفت وسیع مردم مصر روبرو شده است. مردم که همین یک سال
پیش از زیر یوغ یک نظام دیکتاتوری در آمده اند، حاضر نیستند حاصل تلاش خود
را از دست رفته ببینند و به زیر سلطه مطلق اسلامگرایان بروند.

 

>>>
recommended by shapourian

Share/Save/Bookmark