iranian.com
saseal005

LO 1072 (Gyselen 2007, III/18‐19, 262)

1) wlhl’n ZY … ...slwdy ’twlm’h’n …
2) K hwsl… … ’yl’n AT kwst’ ZY nymlwc’
3) sp’hpt’

Wahrām ī … (hu)srō adūrmāhān … k husr(ō) … ērān AT kwst ī nēmrōz spāhbed

“Wahrām, … Khusro, the son of Ādurmāhān, …K Khusro, … … of Iranians, AT, the quarter of Southeast, General”

Sasanian seal impressions

Share/Save/Bookmark