iranian.com
saseal006

LO 1075 (Gyselen 2007 III/16, 262)

1) wlhl’n ZY … …slwdy ’twlm’h’n …
2) k hwsl… … ’yl’n AT … nymlwc’
3) sp’hpt

wahrām ī … (hu)srō ādurmāhān … k husr(ō) … ērān AT … nēmrōz spāhbed

“Wahrām, … Khusro, the son of Ādurmāhān, …K Khusro, … Iranians, AT, the quarter of Southeast, General”

Sasanian seal impressions

Share/Save/Bookmark