Advertise here

Iranian Canadian Artist @hajiagha

Iranian Canadian Artist and homeless in Canada from 1995 is so bad Canada for living is worst as Iran in Human Right

Shahroud

کانادای نوشته بود خود فروشی می کند

کانادای نوشته بود خود فروشی می کند تا خرج کالج خود را بدهدمن در ایران دختران قرتی را می بینم که ۵ ملیون خرج جراحی دماغ می کنند ملت نفرت انگیز خودخواه بداموزی را افتخار خود می داند چرا رسانه های غربی واقعیت زندگی غربی را با سانسور پیدا می کند روزی ۱۰۰ هزار تومان دارم در دربند کاریکاتور می کشم جوانان ... Continue reading »

انهای که برای عمو سام دم تکان میدهند

انهای که برای عمو سام دم تکان میدهند نمایشگاه کتاب تهران به گونه باور نکردنی شلوغ بود و من به دعوت فرهنگ سرا در انجا کاریکاتور می کشیدم درامدی برای من و خوشحال کردن مردم خسته ای که از گرانی و توطعه های غرب بر علیه ایران و ایرانی ها شکوه ها دارند فرصت طلب های داخلی و وطن فروشان خارجی دندان تیز کرده ... Continue reading »

 1  2  3  4  5  6