هر اتفاقی

هر اتفاقی
by Abbas Faiz
10-Jan-2011
 

هر اتفاقی
یک بار می افتد
حتی اگر تکرار خود باشد.
من بهترین شعر جهان را
یک بار خواندم.
و بد ترین شعر جهان را
- یک .. بار هم آنرا نخواندم!
من ازمیان حرف های خود
یک واژه را
یک روز
در یک جای نا پیدا به حال خود رها کردم
تا معنی خود را بسازد.
وقتی که آمد،
با یک صدای در گلو خشکیده از یک التهاب گرم ازیک عشق
یک با(ر دیگر) بر زبان آوردمش تا او بداند
هر اتفاقی
یک بار می افتد.


Share/Save/Bookmark

 
Jahanshah Javid

Fog

by Jahanshah Javid on

Can't see through the fog, but can feel the mystery. Made me think. Thank you.


Souri

Very nice.

by Souri on

Thanks for sharing.

Yes it happens only once! one time!

The good behavior of the people, warms our heart and make us thankful.....  And the bad ones, just make us to recognize and appreciate the good ones!