کنفرانس بروکسل

کنفرانس بروکسل
by afshinazad
10-Jul-2012
 

چه چیزی دراین کنفرانس این مردان و زنان ازادیخواه نمیشود دید؟

ایا اینها ایرانی هستند و اگر ایرانی هستند پس پرچم شیر و خورشید سه رنگ ایران کجاست؟

ایا اینها برای براندازی این رژیم جنایتکار هستند ؟ اگر هستند چرا بدون پرچم ملی ایران؟


Share/Save/Bookmark

more from afshinazad