مریم و لچکش

مریم و لچکش
by ahang1001
19-Dec-2010
 

مریم و لچکش

آنزمان که ...بازرگان ها...بنی صدر ها..و خیلی کسان و گروه های مختلف بدنبال عبای آقا بودند...همین مجاهدین خلق نیز که هنوز هم مانند آن روز ها نمیدانند که چه میخواهند..طرفدار سر سخت آقا بودند.

اولی مرد..دومی به مزخرف گوئی خود...در فرانسه ادامه میدهد....

...و مریم خانوم رجوی...و سازمان مجاهدین خلق هم بوی حکومت اسلامی را میدهند.

آن یکی پرسید اشتر را که هی

از کجا میائی ای فرخنده پی

گفت از حمام گرم کوی تو

گفت خود پیداست از زانوی تو


Share/Save/Bookmark

Recently by ahang1001CommentsDate
TRES PALABRAS , "tree words"
-
Dec 03, 2012
I wish you love
-
Dec 02, 2012
careless whisper, piano version
-
Dec 01, 2012
more from ahang1001
 
Mehrban

Delete

by Mehrban on

Delete pls.