ایران کجاست

ahang1001
by ahang1001
07-Jan-2011
 

بنظر من ایران فرای مرز های سیاسیست ، ایران آنجاست که تمدن ایرانی وجود دارد..ایران آنجاست که هنر ایرانی وجود دارد...ایران آنجاست که زبان فارسی گویش میشود...و ایران آنجاست که ایرانیان هستند.

هر کدام از این شرایط به تنهائی کافیست.

در مناطق همجوار تولد هنرمندان و شاعران پارسی گوی را جشن میگیرند..آنجا ایران است.

آنجایی که پارسیان (زرتشتیان پس از فرار از مهاجمین اسلامی) سکونت دارند ایران است.

آنجائی که نوروز جشن گرفته میشود ایران است .

ایران فرا تر از آنیست که میپنداریم یا میپندارند.

آنجائی که یک هنر مند بزرگ مانند امین الله حسین با وجودیکه متولد سمرقند بود و وبیشتر عمرش ساکن فرانسه...موسیقی مینیاتور های ایران را تصنیف میکند...نه مینیاتورهای ترکمنستان!! آنجا ایران است.

آنجا که رودکی سمرقندی بفارسی شعر میگوید...نه ترکی!! ایران است.

آنجائی که رئیس جمهورش سخنرانی خود را در یک مجمع جهانی به زبان تازی آغاز میکند...ایران نیست.


Share/Save/Bookmark

Recently by ahang1001CommentsDate
TRES PALABRAS , "tree words"
-
Dec 03, 2012
I wish you love
-
Dec 02, 2012
careless whisper, piano version
-
Dec 01, 2012
more from ahang1001
 
Monda

Well-said, Ahang1001

by Monda on

Thank you for your clarification.