درد دل شبنم

ahang1001
by ahang1001
26-Jan-2011
 

دوست عزیزم شبنم باهام درد دل میکرد...

-شیرین جون فکر میکنم شوهرم بهم خیانت میکنه

- از کجا فهمیدی؟

- تازگی ها خیلی بخودش میرسه

- این که دلیل خیانت نمیشه، خیلی از آقایون گاهی هوس خوش تیپ شدن بسرشون میزنه

- آخه چیزای دیگه هم هست.- مثلا چی.

.بخودش عطر میزنه...هر دو هفته میره سلمونی...قدیما شیش ماه یک بار هم نمیرفت.

- ای بابا تو هم بهمه چیز مشکوکی

- خب حق دارم مشکوک باشم...آقا هفته ای یه بار گل برام میاره

- مگه بده؟

- اگه خیانت نمیکرد و خیالش راحت بود..که گل نمیاورد.

- آهان پس چون گل میاره وجدانش ناراحته و حتما پای زن دیگه ای در میونه

- دقیقا همینو میخواستم بگم

- شبنم جون خل شدی ها...

- چی چی رو خل شدم...این آقا منو خر فرض کرده..عیاشی هاشو با دیگری میکنه و برای من گل میاره

- خفم کردی...من که حریف تو نمیشم...برو تو هم بهش خیانت کن!

- عزیزم شش ماهه که دارم همین کارو میکنم...


Share/Save/Bookmark

Recently by ahang1001CommentsDate
TRES PALABRAS , "tree words"
-
Dec 03, 2012
I wish you love
-
Dec 02, 2012
careless whisper, piano version
-
Dec 01, 2012
more from ahang1001
 
KingReza

Oh god I hate women

by KingReza on

This was amusing.