25 بهمن نزدیک است

25 بهمن نزدیک است
by ahang1001
10-Feb-2012
 
قابل توجه تظاهر کنندگان و راهپیمایان روز 25 بهمن
برای مقابله با لباس شخصی ها ، بسیجی ها و دیگر پلیدان نامرد
از لباس مخصوص استفاده نمایید...
Share/Save/Bookmark

Recently by ahang1001CommentsDate
TRES PALABRAS , "tree words"
-
Dec 03, 2012
I wish you love
-
Dec 02, 2012
careless whisper, piano version
-
Dec 01, 2012
more from ahang1001
 
All-Iranians

Well done

by All-Iranians on

Thanks Jenab Ahang 1001.


jmyt17

25 بهمن نزدیک است

jmyt17


Love it, what a nice PR.

Thank you for posting.

My land freedom is just around the corner.