ویران شود تمامی آن بیت رهبری

All-Iranians
by All-Iranians
16-Sep-2012
 

 

فردا ببین ، چو وزد باد های سخت
ویران شود ، تمامی آن بیت رهبری

عل اکبری بگفت ، نخواهد وزید باد
یا مرسل الریاح ، تو دانی و اکبری

توفان وزید و وضع ، دگرگونه گشت باز
نه اکبری ، بماند به جا و نه ، رهبری

جام طلا ، ز کوه بلند سر زده ست خوش
افتاده است کار کنون ، دست دیگری

ویران شده ، تمامی آن بیت رهبری
گفتیم این دو حرف ، به تضمین_ انوری !!!

همه ی ایرانیان

xxxxxxxxxx


Share/Save/Bookmark

more from All-Iranians
 
All-Iranians

The Poet: Possibly Fariddin Kaateb

by All-Iranians on

//arianica.com/مقالات/اوحدالدین-انوری


All-Iranians

Hazrat-e Imam-e Zaman

by All-Iranians on

Thank you for your visit and for input. You may also like to view this

 

گویند در عهد دولت سنجر حکیم انوری که سرآمد منجمان زمان بود، نظر به اینکه اجتماع کواکب سبعه در برج میزان که هوائیست اتفاق افتاد حکم کرد که طوفان هوایی شود (چنانکه در بروج مائی اجتماع شد در عهد نوح نبی و طوفان مائی شد) جمعی از این حکم مخوف شده محکمها برای خود ساختند و تشویش عظیم داشتند. اتفاقاً همان شب شخصی چراغی روشن بر سر مناره ای بلند نهاد. از غرایب اموراینکه این قدر نسیم حرکت نکرد که آن چراغ فرونشیند علی الصباح سلطان و ندیمان با او معارضات نمودند و اورا معاتب ساختند و حکیم متمسک به معاذیر شد. گویند آن سال خرمنها نیز از نوزیدن باد در صحراها ماند. انوری از تشویش بولایت بلخ گریخت . شاعری درباره ٔ حکیم انوری گوید:

گفت انوری که از اثر بادهای سخت ویران شود سراچه و کاخ سکندری در روز حکم او نوزیده است هیچ بادیا مرسل الریاح تو دانی و انوری .

لغت نامه دهخدا


Imam-e Zaman

Ghengis Khan

by Imam-e Zaman on

Thank you All Iranian for your nice poetry. You said it  very eloquently.BTW, I read somewhere that Anvari was an astronomer, among other things. And this famous poem is attributd to Anvari's having prophesized the birth of Ghengis Khan and the resulting calamity.


All-Iranians

جناب شازده

All-Iranians


تشکر از شعر بسیار منطقی شما، شاید به این ابیات هم باید نگاه کرد : محمود نیز به زد حرف اکبری...آن احمدی که کرده به مصباح، نوکری ... شازده به گفت چه نیکو سخن به شعر ... "دست خری فرو کن، در کام رهبری"

Shazde Asdola Mirza

دست خری فرو کن، در کام رهبری

Shazde Asdola Mirza


 

ویرانه کرد ایران، آن بیت رهبری

ویران کنیم قلعه و زندان رهبری

رهبر که هست همچو خر و گاو بی‌ هنر

دست خری فرو کن، در کام رهبری