احمدی در منهاتن

All-Iranians
by All-Iranians
23-Sep-2012
 

 

 

احمدی ، آن نماد خدعه و فن
آمده ست او دوباره منهاتن

تا هزاران دروغ ببافد ، باز
او که در یاوه هاست، روده دراز

مردمان صحنه را بگویند ترک
چونکه از یاوه ها ندارند درک

بهر رهبر عزیز دردانه است
رهبرش، نوکری به بیگانه است

گفته اند بعد از این سفر، چه بسا
رهبر و او شوند، دود هوا

مملکت ، تابناک خواهد شد
عصر ملا ، به خاک خواهد شد

همه ی ایرانیان

xxxxxxxxxx 


Share/Save/Bookmark

more from All-Iranians
 
All-Iranians

Jenab-e Maryam Hojjat

by All-Iranians on

Thank you for your visit and for your input. You may also like to view this

در آستانۀ آخرین سفر احمدی نژاد به نیویورک: ویدیوی هشت سال فریب و سرکوب

//www.iran-emrooz.net/index.php/news1/40681/

 


Maryam Hojjat

AI, Great HOPE in blog

by Maryam Hojjat on

I wish it comes true soon.


All-Iranians

Thanks to Admin

by All-Iranians on

For the proper format of this poem.