از آستان عدالت صدا نمی آید

All-Iranians
by All-Iranians
06-Oct-2011
 

 پیشکش به نهال و بهنام

از آستان عدالت صدا نمی آید
خدا خدا مکن امشب خدا نمی آید

صدای مردم دنیا بگوش جان آمد
در این میانه صدای شما نمی آید

دل شکسته صدایی عجیب خوش دارد
چرا ز ساز شکسته صدا نمی آید؟

نهال باغ وجاهت چگونه افتادی؟
چنین بخاک فتادن ترا نمی آید

بجستجوی تو آمد در این بلا بهنام
بلا بطعنه صلا داد...ها.. نمی آید

دلم گرفته برایت خدای زیبایی
خدا به ملک وجاهت دو تا نمی آید

نشسته بغض گلویت به خلوت یاغی
ببین که یاد عزیزت کجا نمی آید؟

یاغی

پنج‌شنبه  ۱۴ مهر ۱٣۹۰ -  ۶ اکتبر ۲۰۱۱
//www.akhbar-rooz.com/printfriendly.jsp?essayId=40906


Share/Save/Bookmark

more from All-Iranians