سلسله اشعاری در زمینه ی نظام دینی تقیه

All-Iranians
by All-Iranians
12-Oct-2011
 

 

 

دوش پرسیدم ز شیخ_ تعزیه
چیست این اسلام_ نوع مهدیه؟
گفت احکام_ جماع و مستراح
ترس از قبر و ز مار_ قاشیه
صیغه و هم تقیه و چاه و امام
گریه و بر سر زدن هم باقیه ... : دیوانه

جفتک انداز و هر آن جل پاره‌ای
سینه چاک مُهر و منبر گشته است
هر دروغ و کشک و دوغ مذهبی
پیش مومن گوهر و زر گشته است
زیر این چتر هیاهو، بلبشو
هر چه قاتل بوده سرور گشته است
یک صلوات سه متری ارزش‌اش
یک مقام و پست برتر گشته است
ازاذان خودفروش کوچه‌ها
گوش آدم هر زمان کر گشته است : سیّاح تبریزی

چو بتوان راستی را درج کردن
دروغی را چه باید خرج کردن
ز کژ گوئی سخن را قدر کم گشت
کسی کو راستگو شد محتشم گشت : نظامی گنجوی

استدعا   اگر در زمینه ی تقیه ، شعر ی می دانید لطفا اضافه فرمایید. با تشکر

بیشتر 

شناخت نظام دینی تقیه
//iranian.com/main/blog/all-iranians-34


Share/Save/Bookmark

more from All-Iranians
 
All-Iranians

دروغِ باز هم بی شرمانه تر

All-Iranians


و ماهِ دوشین را
شمشیرِ هیچ معجزه ای
دو شقّه نکرد.
و، مثلِ هر روز
- سپاس بر مهرایزد-!
          خورشید از خاوران بر آمد
                                        امروز نیز.
و ما
سپاسمند وسرافرازیم وشاد
از این که امروز
             روز به پایان رسیده است؛
و ما هنوز نیز نشنیده ایم
جهانِ زیرک وخاموشخندِامروزین
                              از احمدی نژاد
دروغِ باز هم بی شرمانه تر
و باز هم شرم آور تری
شنیده باشد!
اسماعیل خوئی

//www.akhbar-rooz.com/printfriendly.jsp?essayId=41081


All-Iranians

دروغی بـه نیـکی نداریم ما در جهان

All-Iranians


سخن راسـت گو در برخورد با مردمـان
دروغـی بـه نیـکی نداریــم ما در جهــان
دروغ حربه ای با راستگــویـی در عِـنـاد
دهــد زنـدگــی هـای راستیــن را بـه بــاد
//faravarde.biz/pars/sherBooks/pandeLoqman.html


All-Iranians

Dear Divaneh

by All-Iranians on

All-Iranians thank you. You are really great; you deserve it. Thanks a lot for your thoughtful contribution. 


divaneh

Thanks All-Iranians

by divaneh on

Dear All-Iranians, I feel very honoured. Thanks again for kindly including me in your blog.