دولت اسلام از دیدگاهی شاعرانه


Share/Save/Bookmark

All-Iranians
by All-Iranians
17-Oct-2011
 

 

 

از هر چه گمان بر دلم یار نه آن بود
پندار بد آن عشق و یقین جمله گمان بود
آن ناز تکلف بد و آن مهر فسون بود
وان عشق مجازی بد و آن سود و زیان بود
بر روی رقم شد شرری کز دل و جان تافت
و ز دیده برون آمد دردی که نهان بود
توحید من آن زلف بشولیده‌ی او بود
ایمان من آن روی چو خورشید جهان بود
رویی که رقم بود برو دولت اسلام
زلفی که درو مرتدی و کفر نشان بود
بنمود رخ و روم به یک بار بشورید
آیین بت بتگری از دیدن آن بود
پس زلف برافشاند و جهان کفر پراکند
الحق ز چنان زلف مسلمان نتوان بود
حکیم سنایی

اساس دولتِ اسلام تزویر است و خونخواری
به جزآن، سنگسار و حد و رَجْم و دار و اردنگی!
شگفتا من که مستفرنگ تر از رومیان بودم
چه آمد بر سرم کامروز تازی گشتم و زنگی!!؟
اگرای نازنین در حلقه ی زلفت نیاویزم
به زنجیرم کشد بیداد ملایانِ نیرنگی
جهان آزاد / متن کامل:
//asre-nou.net/php/view_print_version.php?objnr=17562

«اسلام عزیز» صاحب کشور شد
ملای دغل به تخت شاهی برشد
حیثیت و جان و مال و ناموس برفت
آینده ی نسل ها به دوزخ در شد
محمد جلالی چیمه (م. سحر) / متن کامل:
//asre-nou.net/php/view_print_version.php?objnr=17610

 


Share/Save/Bookmark

more from All-Iranians
 
All-Iranians

Targeted by vaeious Islamic tools

by All-Iranians on


All-Iranians

به حیلهء زُهد و به دستاویز دین

All-Iranians


با مروری در این غزل ،  تصویر بسیاری از هم عصران غدّار خود راخواهیم یافت که  به حیلهء زُهد و به دستاویز دین و خدا و قرآن و به تیغ ِ خونریز سالوس و فریب  ، بر هست و نیست و بر سرنوشت ملت ایران حاکم شدند و ایرانیت را به روز سیاه نشاندند
 
آنکه اندر دوستی ما را در اول یار بود
دیدی آخر بهر ِ ملت دشمن خونخوار بود
وانکه ما اورا صمد جو سالها پنداشتیم
در نهانش صد صنم پیچیده در دستار بود
زاهد ِ مردم فریب ِ ما که زد لاف ِ صلاح
روز اندر مسجد و شب خانهء خمّار بود
بود یک چندی به پیشانیش اگر داغ ِ وطن
شد عیان کان داغ بهر ِ گرمی ِ بازار بود
پای بی جوراب ، دستاویز بودَش بهر ِ زُهد
با وجود ِ آنکه سرتا پا کُلـَه بردار بود
فرخی را رشتهء تسبیح ِ سالوسی فریفت
گر نهانی متّصل آن رشته با زُنـّار بود
فرخی یزدی

//nasour.net/?type=dynamic&lang=1&id=179


divaneh

همه ایرانیان گرامی

divaneh


هر چه شما بگویید. به روی چشم.


All-Iranians

آ نچه دردولتِ اسلام می گذرد

All-Iranians


اگر امروزه انسان گرگ انسان است
اگر دندان کینه رفته تابن درتن و جان است
اگر جنگ برادر با برادر، سخت آسان است
اگر تقدیرِ بی‌ تدبیر در کار است،
اگر ناطور قانون پیرکفتار است
اگر چون و چرایی نیست
به دیوان قضاوت واژه ی عقل آشنایی نیست
فروغ پایداری نه، و ز آزادی نشان ماندگاری نه
اگر گفتارو کردارند وارونه،
بدی ها،خوب و خوبی ،بد بدین گونه؛
به آری گفتن نا خواسته هرفردمجبور است،
کلام واپسین همواره با "زور " است؛
اگر کژبین و کژ راهیم
زکژبینی و کژ راهی خود حتی نه آگاهیم

اگرافیون مذهب بسته ره بر مرغ هشیاری،
اگر بیگانه با خویشیم و با هر آشنایی نیز بیگانه،
همه از این نظام کور و پر آشوب و " شر "مایه ست
همه از چالش خونبار "سرمایه " است.
که حرص و آز گرگی چند
سیه روزی خیل آهوانِ گیج و آواره است!
برزین آذرمهر

 

//asre-nou.net/php/view_print_version.php?objnr=17630


All-Iranians

Dear Divaneh, the Poet

by All-Iranians on

با تشکری صمیمانه از شما ، استدعای همه ی ایرانیان است که این شعر زیبا و عالی را در وبلاگ جداگانه هم بیاورید


divaneh

از دولت اسلام

divaneh


با سپاس از این شعرهای زیبا. ما هم زور زدیم و این شعر را برای دولت اسلام گفتیم که بد هم نشد و آن را به شما تقدیم می کنیم.

شد غارت ویرانۀ ایران همه انجام

از دولت اسلام

این کشور دیرین شده در دهر چه بد نام

از دولت اسلام

دریوزه شده ملت بیچارۀ ایران

این کشور ویران

پر اشک شده کاسه و پر زهر شده جام

از دولت اسلام

عمامه و لباده شده مهر ریاست

بی علم و کیاست

نابود شده آن چه که بود از طمع خام

از دولت اسلام

شادی شده زنجیر و تبسم شده در بند

زندان شده لبخند

از نوحه و از گریه شده روز همه شام

از دولت اسلام

از قمری و دستان نه نشانی و نه از گل

از چهچه بلبل

شیون بکشد بوم شب و روز بر این بام

از دولت اسلام

جز روضه و جز نوحه و جز جامه دریدن

سالوس خریدن

ناورده برون از طبقش عابد اوهام

از دولت اسلام

آزادگی و معرفت و حق نگزینند

سوداگر دینند

در مسجد و بر قبر پرستندۀ اصنام

از دولت اسلام

طامات و خرافات شده رایج و مقبول

هذیان شده معمول

آخوند به منبر رود و باز کند دام

از دولت اسلام

شد چادر و روبنده معادل به نجابت

بنگر به سفاهت

آزاده زنان در تعب از این دد و انعام

از دولت اسلام

روشنگر و آزادۀ ایران شده بر دار

دوری است شرر بار

هر دزد و تبهکار بگیرد ز جهان کام

از دولت اسلام

ای دوست مخور غصه که دور دگر آید

اسلام سر آید


All-Iranians

میثاقنامه ی دولت اسلام

All-IraniansAll-Iranians

سازمان دولت اسلامی

All-Iranians


سازمان دولت اسلامی بقرار ذیل است : در رأس حکومت ، خلیفه قرار داشت که امیرالمؤمنین نامیده میشد و او در حدود احکام اسلامی حق حکومت بر مسلمانان داشت و نیز وی مرجع حل اختلافات قضائی و مسائل دینی بود. زیر دست خلفا، وزراء و سپس عمال و سرداران قرار داشتند که بدفاع از ثغور و حدود اسلامی مأمور بودند و نیز قضاة مأموریت اجرای عدالت داشتند و ائمه باقامه ٔ مراسم نمازهای پنجگانه در مساجد می پرداختند. حقوق اسلامی شامل قواعد مکاسب ، ارث ، ازدواج ، طلاق و قوانین راجع بقصاص و قضاء و روابط رعایا با حکام و غیره بود.
لغت نامه دهخدا

//www.loghatnaameh.com/dehkhodaworddetail-9eca7b2ebc294071a44576209aef1d6f-fa.html