اندیشمندان واعدام های اسف انگیز یکشنبه


Share/Save/Bookmark

All-Iranians
by All-Iranians
13-May-2010
 


شاعران معاصر اسماعیل خویی ، منوچهر سعادت نوری ، سیمین بهبهانی و سایرین در زمینه ی اعدام های اسف انگیز یکشنبه ی اخیر در ایران ، اشعار واقع بینانه ا ی سرودند.

كانون نویسندگان نیز در محكومیت اعدامهای اخیر بیانه ای صادر کرد و طی آن یاد آور شد که به راستی واژه ها از بیان این همه زشتی و پلشتی كه پیرامون ما موج میزند، ناتوانند. باز هم خون و خونریزی، باز هم خونْ تشنگی، باز هم اعدام؛ و این بار اعدام پنج زندانی با هم: شیرین علمهولی، فرزاد كمانگر، فرهاد وكیلی، علی حیدریان و مهدی اسلامیان.

همچنین جمعی از استادان ایرانی دانشگاههای مختلف جهان ضمن ارسال نامه ای به دبیرکل سازمان ملل متحد نوشتند: " ما سازمانهای بینالمللی مانند سازمان ملل متحد را فرامیخوانیم تا به هر شیوه لازم حاکمان ایران را در این تخلفات و اعدامهای دستهجمعی مخالفان سیاسی مسئول و مقصر بشناسد. از دولتهای جهان مصرانه میخواهیم تا تامین و رعایت حقوق بشر و کرامت انسانی را پیششرط ضروری هر گونه مراوده با جمهوری اسلامی ایران قرار دهند".

ضمن تشکر و سپاس از همه ی اندیشمندان فوق ، بنظر میرسد که شاعرقدیمی ایران سیف فرغانی بخوبی اوضاع امروز کشور را پیش بینی و در سروده ی خود از آن یاد کرده است. بیایید این شعر را با هم و با صدای رسا و بلند بخوانیم:

بادی که در زمانه بسی شمعها بکشت, هم بر چراغدان شما نیز بگذرد

هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد
هم رونق زمان شما نیز بگذرد
وین بوم محنت از پی آن تا کند خراب
بر دولت آشیان شما نیز بگذرد
باد خزان نکبت ایام ناگهان
بر باغ و بوستان شما نیز بگذرد
آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام
بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد
ای تیغتان چو نیزه برای ستم دراز
این تیزی سنان شما نیز بگذرد
چون داد عادلان به جهان در بقا نکرد
بیداد ظالمان شما نیز بگذرد
در مملکت چو غرش شیران گذشت و رفت
این عوعو سگان شما نیز بگذرد
آن کس که اسب داشت غبارش فرو نشست
گرد سم خران شما نیز بگذرد
بادی که در زمانه بسی شمعها بکشت
هم بر چراغدان شما نیز بگذرد
زین کاروانسرای بسی کاروان گذشت
ناچار کاروان شما نیز بگذرد
ای مفتخر به طالع مسعود خویشتن
تأثیر اختران شما نیز بگذرد
این نوبت از کسان به شما ناکسان رسید
نوبت ز ناکسان شما نیز بگذرد
بیش از دو روز بود از آن دگر کسان
بعد از دو روز از آن شما نیز بگذرد
بر تیر جورتان ز تحمل سپر کنیم
تا سختی کمان شما نیز بگذرد
در باغ دولت دگران بود مدتی
این گل، ز گلستان شما نیز بگذرد
آبیست ایستاده درین خانه مال و جاه
این آب ناروان شما نیز بگذرد
ای تو رمه سپرده به چوپان گرگ طبع
این گرگی شبان شما نیز بگذرد
پیل فنا که شاه بقا مات حکم اوست
هم بر پیادگان شما نیز بگذرد
ای دوستان! به نیکی خواهم دعای سیف
یک روز بر زبان شما نیز بگذرد: سیف فرغانی

==


Share/Save/Bookmark

more from All-Iranians
 
Homan Mohabadi Ebrahimi

اعزام فوری گزارشگران ویژه حقوق بشر به ایران

Homan Mohabadi Ebrahimi


جالب نوشته اید و شعر مناسبی آورده اید،  متشکر .
در ضمن باید اشاره کرد که به دنبال اعدام های اخیر خانم ها شیرین عبادی و مهرانگیز کار و آقایان عبدالعلی بازرگان، مسعود بهنود، محسن کدیور، عطاالله مهاجرانی، فرخ نگهدار و یوسفی اشکوری با ارسال نامه ای برای کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواهان اعزام فوری گزارشگران ویژه حقوق بشر به ایران شده اند. این نامه برای امضای عموم باز است:
//www.iran-emrooz.net/index.php?/news1/22462/


divaneh

همه ایرانیان گرامی

divaneh


با سپاس از این اطلاعات مفید جنابعالی. آن شعر سیف فرغانی بسیار زیباست و ما همانگونه که ایشان طلب نموده بود یک دعای خیر برای آن بزرگ خواندیم.


Rad Lanjani

دست خون آلود را در پیش چشم خلق پنهان می کنند

Rad Lanjani


دستگاه قضایی خون آشام جمهوری اسلامی، خون نو جوا نا نی را به زمین میریزد که "سرود آزادی" میخوانند، " سرود رهایی "من وتو را میخوانند ،در آنجا اندیشه اعدام می شود ،آیا باید هر روز مرگ انسانیت را نظاره کنیم؟ فریدون مشیری چقدر عالی سرود این شعر را:

مرگ انسانیت

قرن ما روزگار مرگ انسانیت است
 سینه دنیا ز خوبی ها تهی است
صحبت از آزادگی،  پاکی ، مروت ، ابلهی است!
صحبت از موسی و عیسی و محمد نابجاست
روزگار مرگ انسانیت است:
من ، که از پژمردن یک شاخه گل،
از نگاه ساکت یک کودک بیمار،
از فغان یک قناری در قفس،
از غم یک مرد در زنجیر ، حتی قاتلی بر دار
اشک در چشمان و بغضم در گلوست
وندرین ایام،
زهرم در پیاله، زهر مارم در سبوسبت.
مرگ او را از کجا باور کنم؟
صحبت از پژمردن یک برگ نیست،
وای! جنگل را بیابان می کنند.
دست خون آلود را در پیش چشم خلق پنهان می کنند!
هیچ حیوانی به حیوانی نمی دارد روا
آنچه این نامردان با جان انسان می کنند!
صحبت از پژمردن یک برگ نیست.
فرض کن:
مرگ قناری در قفس هم مرگ نیست.
فرض کن:
یک شاخه گل هم در جهان هرگز نرست.
فرض کن:
جنگل بیابان بود از روز نخست.
در کویر سوت و کور
در میان مردمی با این مصیبت ها صبور،
صحبت از مرگ محبت، مرگ عشق،
گفتگوازمرگ انسانیت است

فریدون مشیری


vildemose

چهارشنبه  ۲۲

vildemose


چهارشنبه  ۲۲ ارديبهشت ۱٣٨۹ -  ۱۲ می۲۰۱۰

Posted by Masoud Kazemzadeh:

//iranian.com/main/news/2010/05/13-3#comment-295437


اخبار روز: www.akhbar-rooz.com

شیرکو بی کس شاعر کبیر کرد در مراسم بزرگداشت شهیدان ۱۹ اردیبهشت در سلیمانی، کردستان عراق:

 

              
جمهوری اعدام اسلامی ایران

پیر ِ پیر شده است و

اما نیرو و جان ما هنوز گرم و آماده است

جمهوری اعدام اسلامی ایران

در سراشیبی ی خواری است و

اما، ما تازه داریم از قله های بلند

دست به سوی آفتاب دراز می کنیم و به مهمانی ی زمین اش می آوریم...

از همین امروز صبح.... بزرگترین خیابان سنندج

به فرزاد کمانگر تغییر نام داد...

از همین امروز صبح .... بزرگترین پارک مهاباد به شیرین علم هولی تغییر نام داد

از سپیده ی امروز.... همه ی کودکانی که به دنیا آمدند

نامشان را « فرهاد وکیلی» گذاشتند...

از اولین اشعه ی دم دمای بامداد امروز مهدی اسلامیان چون دریاچه ی وان نام اش جاوید شد

از سپیده ی امروز...

علی حیدریان

تاق بستان کرمانشاه است....

بفرمایید سنندج را اعدام کنید؟!

سر مهاباد را ببرید...

بفرمایید نگذارید کودکان ما به دنیا بیایند؟!

بفرمایید

نگذارید باران ببارد و نگذارید گیاه بروید و

نگذارید زمین زندگی کند!

من دیگر از امروز عاشق چشم های شیرین علم هولی هستم

از امروز تمام شعرهایم را

گل، ترانه و آوازی خواهم ساخت برای قامت شیرین علم هولی....

از امروز من تاری از گیسوان او هستم....

از همین امروز

من ناخن انگشتان او هستم...

از حالا به بعد من دیگر همان جفت کفشی هستم

که او برای آخرین بار پوشید و با آن ها از طناب دار بالا رفت و

از حالا به بعد من النگوهای به جا مانده ی دست ِ

شیرین علم هولی هستم.....

جمهوری اعدام اسلامی

چه چیزی را به طناب دار نسپرد و اعدام نکرد؟

از رویا تا شعر و

از شعر تا زن و

از زن تا نان و

تا آب و تا گل و تا چشمه


جمهوری اعدام اسلامی

آن چه را هرگز هرگز نتوانست اعدام کند

آینده و آزادی است

شیرکو بی کس
۹/۵/۲۰۱۰
سلیمانی

* این دو، نام دو روزنامه نگاری است که در این یکی دو سال توسط تروریست ها در

کوردستان عراق ، متاسفانه ترور شده اند

 

 


vildemose

self-serving evil tyranny

by vildemose on

How long can a regime led by brutality, injustice, paranoia and fear go on!!! If this current regime continues to execute innocent dissenters then the noose can only further tighten about their own worthless necks.

p.s.Regime Tries to Arrest the Entire Family of the Executed Teacher


Homan Mohabadi Ebrahimi

اهل زرق و نقاق هم پشتند/ صادقان را به خون دل کشتند

Homan Mohabadi Ebrahimi


با تشکر از "همه ی ایرانیان" عزیز ، شعری  در مورد "کشتند" تقدیم می شود:

همه روی زمین نفاق گرفت
مردمی ترک اتفاق گرفت
از حقیقت به دست کوری چند
مصحفی ماند و کهنه کوری چند
کور با کس سخن نمیگوید
سر قرآن کسی نمی‌جوید
روح قرآن بر آسمان بردند
نقد تحقیق ازین میان بردند
روز بد را علامت این باشد
پیش نیکان قیامت این باشد
شرع را یک تن خلف بنماند
روش و سیرت سلف بنماند
روی گیتی پر از صلف شد و لاف
همه زرقست و شید قاف به قاف
اهل زرق و نقاق هم پشتند
صادقان را به خون دل کشتند

اوحدی مراغه‌ای


Niloufar Parsi

all-iranians

by Niloufar Parsi on

 "ما
امضاکنندگان، کارنامه این رژیم را در نقض حقوق بشر و قساوت در رفتار با
نیروهای سیاسی معارض را به صراحت محکوم می‌کنیم. اعتقاد راسخ خویش را به
رعایت ضوابط حقوقی از مجاری مستقل در حق همه متهمان اعلام می‌داریم و بر
لغو مجازات اعدام تاکید می‌نماییم. به قوت باور داریم که شرکت لازم حل
مشکلات کنونی در ایران، پرهیز از خشونت از همه طرف است."

بیانیه بسیار مقتدر و زیبایست. 

با سپاس


M. Saadat Noury

Dear All-Iranians

by M. Saadat Noury on

Spectacular! Thanks.


Ladan Farhangi

شعله ای سر کشیده است و نباید آنرا خاموش کرد

Ladan Farhangi


همه ایرانیان عزیز بسیار جالب نوشته اید و شعر مناسبی از سیف فرغانی آوردید، خواندیم و با صدای بلند خواندیم. از کانون نویسندگان و استادان ایرانی دانشگاه ها ی جهان باید خواهش کرد به همان روش قبل از انقلاب بهمن ۵۷ ، بیانیه و اعلامیه پشت بیانیه و اعلامیه صادر کنند و مردم را برای عزاداری هفتم ، چهلم  و ...به خیابان ها بکشند. شعله ای سر کشیده است و نباید آنرا خاموش کرد.


Ladan Farhangi

Nice Thread

by Ladan Farhangi on

Thank you for sharing.


All-Iranians

متن تصحیح شده ی مقدمه

All-Iranians


با معذرت از خوانندگان محترم متن تصحیح شده ی مقدمه ی این نوشته به شرح زیراست:
شاعران معاصر اسماعیل خویی ، منوچهر سعادت نوری ، سیمین بهبهانی و سایرین در زمینه ی اعدام های اسف انگیز یکشنبه ی اخیر در ایران ، اشعار واقع بینانه ا ی سرودند.

كانون نویسندگان نیز در محكومیت اعدامهای اخیر بیانیه ای صادر کرد و طی آن یاد آور شد که به راستی واژه ها از بیان این همه زشتی و پلشتی كه پیرامون ما موج میزند، ناتوانند. باز هم خون و خونریزی، باز هم خونْ تشنگی، باز هم اعدام؛ و این بار اعدام پنج زندانی با هم: شیرین علمهولی، فرزاد كمانگر، فرهاد وكیلی، علی حیدریان و مهدی اسلامیان.

همچنین جمعی از استادان ایرانی دانشگاههای مختلف جهان ضمن ارسال نامه ای به دبیرکل سازمان ملل متحد نوشتند: " ما سازمانهای بین المللی مانند سازمان ملل متحد را فرامیخوانیم تا به هر شیوه لازم حاکمان ایران را در این تخلفات و اعدامهای دسته جمعی مخالفان سیاسی مسئول و مقصر بشناسد. از دولتهای جهان مصرانه میخواهیم تا تامین و رعایت حقوق بشر و کرامت انسانی را پیش شرط ضروری هر گونه مراوده با جمهوری اسلامی ایران قرار دهند".

ضمن تشکر و سپاس از همه ی اندیشمندان فوق ، بنظر میرسد که شاعرقدیمی ایران سیف فرغانی بخوبی اوضاع امروز کشور را پیش بینی و در سروده ی خود از آن یاد کرده است. بیایید این شعر را با هم و با صدای رسا و بلند بخوانیم