یک زندانی هستم


Share/Save/Bookmark

یک زندانی هستم
by amigo19
19-May-2009
 

من هاله روحی، یک زندانی هستم

بنده با نیّتی خالص، برای کمک به تعداد محدودی، به مدت یک سال به منطقۀ سهل آبادِ شیراز می رفتم که شاید بتوانم دلی را شاد و خاطری را آرام و ناتوانی را دستگیر باشم.در یکی از روزهایی که از آن محلّه به منزل بر می گشتم بنده را دستگیر کردند، بااینکه آنروز در ماشین تنها بودم ، زمانی که از آنها خواستم حکم بازداشتم را نشانم دهند با تندی و خشونت و بدون اینکه حکمی نشان دهند ، مرا با خود بردند.

در همان روزِ دستگیری تعدادی مأمور به منزل ما رفته و در حالی که مادرم در منزل تنها بودند، وارد منزل شده و کلیۀ وسایل شخصی ام را همراه با تمام فیلمهای خانوادگی ما را با خود بردند و تا امروز هیچ یک را تحویل نداده اند !

28 روز مرا در بازداشتگاه اطلاعات بازجویی کردند و در تمام این مدّت بنده واضحاً و در نهایت صداقت در مورد فعالیتِ انجام شده توضیح می دادم. در جلسات دادگاه نیز تمام موارد را صریحاً به اطّلاع قاضی محترم پرونده رساندم.

پس از اتمام سؤال و جوابها در دادگاه و در مدت بازجویی ، دادگاه حکمی مبنی بر محکومیت اینجانب به 4 سال حبس تعزیری صادر نمود! با ناباوری از حکم صادره ، درخواست تجدید نظر دادم و منتظر که ، در آبانماه 1386 در یک تماس تلفنی از من خواسته شد به ادارۀ اطّلاعات شیراز بروم و پس از ورود ، بنده را به یک سلول بردند و دو روز بعد از آن گفتند که شما برای اجرای حکم اینجا هستید و باید 4 سال را در اینجا بمانید.

امروز 18 ماه از آن تاریخ می گذرد؛ در این 18 ماه : مرا از ارتباط با افراد دیگر و زندگی اجتماعی که یکی از حقوق زندانی می باشد محروم کرده اند. در هفته فقط یک ملاقات 5 دقیقه ای با خانواده ام دارم و از ارتباط تلفنیِ مرتب و دائم محروم بوده ام ، در حالی که این ارتباطها در طول هفته از حقوق یک زندانی است. در 8 ماهِ اوّل از داشتن حق کتاب نیز محروم بودم.

مرخّصی که از حقوق اصلیِ زندانی است و بایستی هر زندانی پس از هر 25 روز زندان 5 روز مرخّصی داشته باشد، برای من و خانواده ام به معضلی تبدیل شده است.ادارۀ اطلاعات و دستگاه قضایی برای هر مرخّصی که به ما می دهند، مدتها خانواده ام را مجبور به دوندگی های بی ثمر در ادارات کرده و فاصلۀ بین مرخّصی ها 3 ماه، 4 ماه و گاهی بیشتر است. برای تمدید مرخّصی نیز بایستی زمان زیادی را در دادگاه هدر دهیم تا شاید بتوانیم 5 روز یا یک هفته مرخّصی را تمدید کنیم.

یک زندانی باید در زندان باشد، امّا مرا در بازداشتگاهی که برای بازجوئی است نگه داشته اند. فضای بازداشتگاهی، فضائی بسته است؛ غذای من را از پشت درب به من می دهند و اگر احتیاج به بیرون رفتن داشته باشم، این امکان نیست و باید تمام روز را در اتاقی در بسته به سر برم و برای هر زمان خروج از محل، باید چشم بند به چشمم باشد !

در طول روز فقط 10 تا 20 دقیقه در فضائی محصور به نام هواخوری که سقف ندارد، قدم می زنم و زمان آن را هم زندانبان تعیین می کند، گاهی 8 صبح، گاهی 12 ظهر و امکان طولانی شدنِ مدتِ هواخوری نیز نیست.

آیا برای فردی که 24 ساعت در اتاقی در بسته است، 10 دقیقه فضای باز کفایت می کند؟ من امکان استفاده از تلفن را ندارم، در صورتیکه هر زندانی می تواند هر روز از تلفن استفاده کند.

من تمام آنچه قبل از صدور حکم بوده را نادیده می گیرم. امروز اگر من یک زندانیم با من مثل یک زندانی رفتار کنید، اگر من یک زندانیم مرا به زندان ببرید، به من اجازۀ هواخوری بدهید. به من اجازۀ استفاده از تلفن، ارتباط با افراد، زندگی اجتماعی و ... بدهید. اگر من زندانیم حقوق یک زندانی را در مورد من اجرا کنید.

آیا زمانی که مرا به بازداشتگاه (پلاک 100) بردید ،سازمان زندانها آنجا را جزء زندانهای خود می شناخت؟!

آیا سازمان زندانها شرایط آنجا را به عنوان زندان قبول دارد؟!


Share/Save/Bookmark

Recently by amigo19CommentsDate
به سلامتیِ شما
1
May 05, 2009
The Story of my Expulsion from University
6
Apr 19, 2009
more from amigo19
 
default

Salam Alaykom , Shalom, Alah'U'Abha, Peace, Greetings

by Seagull (not verified) on

Agh Reza41 you got charity and welfare confused.

You have built at every corner a masjid and countless Emamzadeh including the golden dome on top of Khomainees moselium with the money of moslems and chapavol of non moslems and baytolmal and you fault us and deny us to have our sacred places maintained with the money that is purely from Bahais and is earned with hard work!

Also you have the wealth of the Iranian nation at your disposal without working for it yet Iranians are poorer than ever. Fahsha drug poverty and hopelessness is mind boggling, where is the charity money for Iranian Moslems? let alone charity for non-moslems whose properties and wealth were simply stolen via official confiscation by an Islamic Government. The only charity we have seen from you is the political charity which I dont consider charity and niether does God according to many. Should this not tell you that something is wrong with the way of charity you advertise.
Reza I know you want to do Gods work, many of us do.
You must learn to trust others in their search for God and respect that and not be so sinister and paranoid. Remember to much suspicion is a sin according to Quran.
And the rest of the why books and why when, you are reading to much into it.
Go help the underprivileged of Iran just like these kids in prison were doing.

Islam should mean Peace


Reza 41

good point seagull

by Reza 41 on

Allah abha seagull,

you say :damn if they do or dont ....

good point, as far as I know BWG (Bahai world Government) never been shy about amount of money that they need and they want to raise for any project that they need it for . all honest Bahai can conform this , like, right now their goal is to raise $200 million for project of face-lifting of Bahaullah's grave (enough money to feed 100 million hungry for 2 months ), or they want $ 60 million for replacement of all Italian marble in all castles they have in the Hifa, (because they are cracking), therefore I or no one has any recollection of BWG have ask adherents for money for any hospital for poor in any country ,building faster homes  , or homeless shelter or building a elementary school and hand over the key to some poor African city council let say, do you?

now, as far as you say shiraz project was humanitarian project , yes of course it was no one dispute that, then  they should've mention this video in the beginning to all Bahais to joining this international NGO or UNICEF project? why  4.5 month later, they could have made this video for recruiting purpose so any  volunteer could come forward and instead of one area they could cover 100 area, why didn't they do  that ? why they are lying about the books that was used ? they are persisting that that books was retain from local stores ,that is upright lie, they were using edited Ruhi books, published in S. Africa.   

yet, their claim UNICEF was involved is absolutely is lie , the red writing notice of apology that you saw on my blog for error, was taking from well known Baha'i site at the time, at once they themselves apology for this lie , I'm surprise that they still claim that UNICEF was involved, that can not be possible because UNICEF detached themselve from this group and it would be also contradict UHJ's order of not to get involve with any humanitarian group. brother take it as it is, this was well planed and design to achieve attention and sympathy for Baha'i and same time bring some hate and shame for IRI and Islam in General and congregate Bahai adherents farther more .  GOD is great ,and he is the one who uncover these despicable mischief  plot  take it as it is dont try to dilute the facts.

p.s destruction of Baha'i graves also are done by corrupted Zionist control BWG. documents will surf in proper time .  peace


default

"who ever does good deed for GOD genuinely..."

by Seagull (not verified) on

Agh Reza41,
You are way off the base with your over-analysis of a good deed.
Damn if they do or dont do good.
You were complaining about how many schools, hospitals or social services done by Bahais now you are refuting the whole thing on wrong premises.
This was a humanitarian and a service project and they are telling you so you know the nature of the service and get inspired and do something positive and constructive. Don't worry about Savaab. That is with God to judge not for you to issue ruling on it.
Salaam means peace


default

Allah bless and have mercy on you.

by Abdola (not verified) on

Agha Reza41, you need to cool it with your name callings.

Bahai leaders, unlike your leaders are not appointed, they are elected by Bahais.
How many vote did the vellayete faghih get.
Remember Islamic Republic Ari ya Na election.
What are you so afraid of? If Quran is what you preach it is then dont worry you dont need to kill people and monopolize religion. Unless you doubt yourself.
Why so much paranoia, its alright. A lot of people dont want to go to the same behesht with you and the rest of the ilk. Can people choose without you being paranoid and afraid. Thats more cowardly isnt it.

You after all this Islamism are copying US of A. Nothing wrong with that.


Reza 41

if you are who you say you are,ask them...

by Reza 41 on

firstly;

who ever does  good deed for GOD genuinely, they wouldn't expose it to others ,GOD doesn't need partners,therefore to get full credit from GOD ,not any one else,  you should know concealing your good deed is required. and he  would reveal you ,if he want. (not in video)

secondly; are you trying to clear who is behind the whole plot and who caused you and your friends to fall in jail ?or your not Halleh all together and you are a zombie instigate from BWC using dear Haleh's name ? if you are Halleh how did you get to Iranian.com

I thought you are in the jail and Iranian.com is filtered

are you trying to insinuate that you and your friends were only one that came up with this idea ? and did nothing to do with  BWG(Bahai world government) ? 

it sounds like lizard fall in the trap and letting the tail go, isn't it,?

it was expected  that you coward behind the scene separate yourself from down going chute and take reserve parachute for yourselves and let this young men and women suffer .(as usual)

Bahais ; look at your coward leaders,they are going to blame you now ,because their dirty look got exposed. 

Dear Haleh(if you really are who say you are), ask them ,why did they sent that video out after 18 weeks? you were serving people fine ,why they did that ?

 did you guys really need any one know? or did you want your good deed for GOD (if it was) to be impure and less valued?.

ask them; what was the real purpose of saying in that video exact location, exact city, and who did you gave hug or who you shaking hand with ,or who did you call at end(ya Allah-o- mosthtaghath = Bahaullah) ask them.

you ask them why they caused you and your beautiful friends incarceration and your family pain? 

after all why are you repeating their BIG LIE of connection to UNICEF ? didn't they tell you if you had any connection to them you would have been out by now????didn't they tell you UNISEF rejected any connections.?

 ask them why you are in jail.

not any one else dear.

dear Bahais; ponder and contemplate. GOD had expose these evils and their evil doing. look careful ,dont scare to open your eyes , open and come out of darkness which they kept you in. in name of GOD who is merciful, open your eyes and see. you dont need to be Muslim ,I'm not asking you that.  I'm asking,open your eyes and see who is brain washing you and who want you to keep your eyes close. that's all

GOD bless and have mercy  on you . GOD have mercy on all of us.


Ahang Rabbani

Document Vindicating Baha’i Youth Prisoners in Shiraz

by Ahang Rabbani on

A document by a high-ranking authority is available that clearly vidicates the 54 Baha'i youth charged in this incident, of which 3 of them -- Haleh Rouhi being one of them -- have been illegally incarcerated for the past 18 months.  That document is available at:  //www.iranpresswatch.org/2008/10/document-vindicating-baha%e2%80%99i-youth-prisoners-in-shiraz/


default

As a Bahai there are no

by Anonymous.123 (not verified) on

As a Bahai there are no official or clear charges,No lawyer, no rights at all, just accusations, she and othere people who were sparing this kind of service had a license from the goivernment of Shiraz and their service was under the auspices of UNISEF.


default

Enough Oppression

by 11101932 (not verified) on

Enough oppression, O creatures of hate -- creatures who are pain to the innocent people and discredit to the religion you profess to protect and practice.

What is this man's crime? Why not the due process? What about the assumption of innocence until proven otherwise?

O mullahs, fear the wrath of God. Stop destroying the long-suffering Iranian people of all stripes. Is there and end or limit to your sadism? The Iranian people of all faith and no faith have the right to live in peace in their homeland. How much killing and torture would satisfy you?

O mullahs, stop plundering Iran's treasures and destroying its precious people: the young, the minorities, the women. O mullahs, the yoke of slavery you have placed on the people of Iran, the Muslims and the non-Muslims alike, will eventually break and its pieces are likely to target you and your loved-ones--if you have any loved-ones -- in retribution.

O mullahs, let my people be. Let all people be.


Multiple Personality Disorder

What did they charge you with?

by Multiple Personality Disorder on

What did they convit you of?