توحّش و قساوت مسلمين نسبت به بهائيان در ايران


Share/Save/Bookmark

Amil Imani
by Amil Imani
06-Apr-2008
 

اميل ايمانی ـ نشريه فارسی
(این مقاله را برای آشنایی خوانندگان با بازتاب دشواریهای وارد شده بر بهائیان ایران در میان روشنفکران ایرانی می آوریم-ویراستار سایت نگاه)

اسلام، "ديانت صلح؟"، هر چيزی هست به جز صلح طلب، بخصوص وقتی که رفتارش نسبت به ساير اديان مطرح می شود. در نظر اسلام سرکوبگر، هيچ خدايی جز الله وجود ندارد و محمّد پيامبر اوست، که مُهر ختام بر پيامبرانش زده است. اسلام، در نهايت اکراه، به زحمت اهل کتاب، "يعنی کلیمیان و مسیحیان" را تحمّل می کند امّا هیچیک از سایر ادیان مستحق هیچگونه رفتار منصفانه ای نیستند. در ایران، اسلامی که به زور تحمیل شده، مصلحت چنان می بیند که دایره مدارای محدودش را اندکی توسعه دهد تا ديانت اصلی مردم بومی، يعنی زردشتيان را نيز در بر گيرد.

مصيبت وحشتناک بهائیان در ایران بس دلخراش است، زيرا آنها بزرگترین گروه غيرمسلمان در کشورند و از روز اوّل شديداً مورد قساوت و توحّش مسلمين واقع شده اند. قدمت امر بهائی به قرن نوزدهم بر می گردد که یکی از اشراف ایرانی به نام بهاءالله ديانتی جدید را به عنوان دينی مستقل بنيان نهاد که تیری سهمگین و دردناک در پهلوی روحانیون حاکم بر کشور بود که سُلطه ای خفقان آور بر توده مردم داشتند.

اسلام برده دار، امر بهائی را تهدیدی برای نفس موجودیت خود مشاهده می کند، زيرا بسیاری از تعالیم بهائی در حکم کفر و الحاد برای تعاليم فاشيسم اسلامی، يعنی نسخه مطلوب اسلام است. ذیلا ً فهرست مختصری که تباين دو عقیده را نشان می دهد ذکر می گردد. عقاید قوّه محرّکه عمل هستند و وقتی که عقاید با هم برخورد کنند، مردم با هم درگیر می شوند.

امّت منتخب. مسلمانان معتقدند که آنها امّت برگزیده خداوند هستند و هیچ نظام عقیدتی دیگری را مشروع نمی دانند. بهائیان معتقدند که تمام مردم امّت برگزیده خداوند هستند، فقط یک خدا، یک دین، و یک امّت خدا، يعنی کلّ نوع بشر، وجود دارد.

توالی ظهورات. مسلمانان ادّعا می کنند که محمّد خاتم پیامبران است، خداوند بهترين و آخرين پیغمبرش را برای نوع بشر فرستاده است، و هر مدّعی دیگری شیّاد حقـّه بازی است که مستحق مرگ است. بهائیان معتقدند که خداوند همیشه سفرای خود را برای تربیت عالم انسانی فرستاده و در آینده نیز خواهد فرستاد. آنها معتقدند که بهاءالله جدیدترین فرد در سلسله پیامبران است.

تفکـّر مستقلّ. تقلید و اطاعت کورکورانه از هر مرجعی در نظر بهائیان کفر صریح است. بهائیان معتقدند که اندیشه انسان و موهبت عقل باید شخص را در اتـّخاذ تصمیمات در کلیه موارد هدایت کند. برای این هدف، آنها برای تعلیم و تربیت و تحرّی مستقل حقیقت اهمّیت و ارزش قائلند. بهائیان تعلیم و تربیت زنان را به همان اندازه مردان مهم میدانند، زیرا زنان اولین مربی اطفالند و می توانند نقش ارزشمند خود را با پرورش یافتن خود بهتر ایفا کنند. برعکس، مسلمانان در جستجوی مراجع مذهبی هستند تا آنها را هدایت کنند و غالبا ً زنان را از تعليم و تربیت و تفکـّر مستقل محروم می کنند.

با تصدیق اهمّيت تفکـّر مستقل، هیچکس بهائی به دنیا نمی آید. وقتی شخصی در خانواده مسلمان به دنیا می آید تا آخر عمر مسلمان تلقـّی می شود. اگر تصمیم بگیرد دست از اسلام بشوید، مرتد محسوب می شود و هر کس برچسب ارتداد بخورد خود به خود محکوم به مرگ است. اين برده داران قصد دارند کلـّـیه برده ها و نیز اولاد خود را برای خود نگه دارند. برعکس، هر کودکی که در خانواده بهائی متولـّد می شود باید در این مورد که آیا مایل است بهائی باشد یا خیر شخصا ً به طور مستقل تصمیم بگیرد. آزادی انتخاب و تفکـّر مستقل از جمله ارزش های مورد احترام بهائیان است که در تضادّ شدید با ارزشهای اسلامی است.

انطباق دین وعلم. بهائیان بر این باورند که حقیقت متعالی تر از جمیع حدود و مرزها است. حقیقت علمی و دینی از یک منشأ و مبدأ جهانی واحد سرچشمه می گیرد. آنها مانند دو روی یک سکـّه هستند. در نظر بهائیان، علم و دین دو بال یک پرنده اند که پرواز بشر به سوی اوج استعدادهای بالقوّه اش را میسّر می سازد؛ و هر اعتقاد دینی که با علم مخالف باشد عبارت از اوهام و خرافات است. مسلمانان بر این باورند که عقیده جزمی دینی آنها، صرف نظر از بطلان و خطای ثابت شده اش، برتر از علم است. مسلمانان عملا ً بر این باورند، فی المثل، که محمّد شمشیرش را از غلاف کشید و کره ماه را به دو نیمه کرد و بسیاری، بسیاری از نظریه های دیگری که از از لحاظ علمی غیر قابل دفاع است.

برابری حقوق زنان و مردان. مسلمانان دارای این عقیده اند، و در قرآن نیز صریحاً ذکر شده، که مردان مسلـّط و حاکم بر زنانند. بهائیان کاملا ً این عقیده را ردّ می کنند و بر برابری بدون قید و شرط دو جنس صحّه می گذارند. این اصل بهائی نیمی از عالم انسانی را از موقف خدمتگزار خانگی رهایی بخشیده به مقام مشارکت کامل و منزلت انسانی که موفـّـق به ظهور و بروز استعدادهایش شده، ارتقاء می بخشد. این اصل سبب تضعیف استثمار بیرحمانه زنان شده و خواهان آن است که طبق قانون با زنان کاملا ً با احترام لازم رفتار شود.

تصمیم گیری مشارکتی. اسلام، متناسب با ماهیتش، پدرسالاری و استبدادی است. بهائیان به ارزش تصمیم گیری از طریق مشورت معتقدند؛ يعنی جريانی که همه، صرف نظر از هر ملاحظه ای، در تصمیم گیری ها حقّ ابراز عقیده داشته باشد. اصل تصمیم گیری مشارکتی، حق انحصاری عمده ملاهای مسلمان را که از دیکته کردن موضوعات طبق دلخواه و مصالح خود منفعت عظیم عایدشان می شد، لغو و نسخ می کند. همچنین، در کلیه سطوح جامعه، از جمله خانواده، کلیه افرادی که تصمیم بر آنها تأثیر می گذارد، دارای فرصت، و حتّی مسئولیتند، که بدون هیچ هراسی نظر خود را به اطـّلاع دیگران برسانند. تعالیم بهائی در کتابهای مقدّس خود، به وضوح بر این تعهّد نسبت به تصمیم گیری دموکراتیک تأکید می کند. "بارقه حقیقت شعاع ساطع از تصادم افکار است."

ديدگاه عالم بین. بهائیان کشورهای زادگاه خود را دوست دارند، امّا همین عشق را به کلّ کره ارض و ساکنان آن تسرّی می دهند. بهائیان بر این باورند که عشق حدّی نمی شناسد و محدودیت را نمی پذیرد و نیازی به حدّ و حدود ندارد. انسان می تواند کشورش را دوست بدارد و در عین حال به جهان عشق بورزد. این عشق به عالم مکرّراً توسّط فاشیست های مسلمان به عنوان بهانه ای مورد سوء استفاده واقع شده تا بهائیان ایران را به خیانت به وطن متـّهم کنند. به این علـّت است که ملاهای فعلی حاکم بر ایران به دروغ ادّعا می کنند که بهائیان عامل اسرائیل صهیونست و حامی آمریکایی اش هستند.

از بین بردن تعصّبات. تعصّب از هر نوعی که باشد، امر بهائی با آن بیگانه است چه که اصل محوری آن را که وحدت عالم انسانی است شدیدا ً تضعیف می کند. مسلمانان وقتی موضوع تعصّب مطرح می شود بسیار بدنام هستند. تعصّب علیه دیگران کاملا ً مورد سوء استفاده فاشیست های مسلمان قرار گرفته است. برعکس، کتب مقدّسه بهائیان میگوید، "همچنین تعصّب دینی، تعصّب جنسی، تعصّب وطنی، تعصّب سیاسی؛ جمیع این تعصّبها هادم بنیان انسانی است و جمیع این تعصّب ها سبب خونریزی است و ویرانی عالم انسانی. لهذا تا این تعصّب ها باقی حرب مهیب مستمرّ.

آنچه که در بالا به طور خلاصه ذکر شد بعضی از ويژگی های برجسته و چشمگیر دو نظام عقیدتی است، که قدمت یکی از آنها به چهارده قرن پیش بر می گردد و منشأ دیگری نسبتاً جدید است. کاملا ً قابل درک است که اسلام فاشیست منسوخ و مرده نابردبار مرگ خود را در نظام عقیدتی رقیبی می بیند که به طور وسیعی با عقاید دوران توحّش آن در تضادّ و تباین است.

این نکته نیز جالب است که در همین سرزمین، يعنی ایران، که دیانت بسیار باشکوه و جلال زردشت را به جهان هدیه کرد، یک بار دیگر دیانت دیگری را با ارزشهای انسان دوستانه به دنیا آورد.

ما در اینجا به ترویج دین نمی پردازیم. امّا، احساس می کنیم که در سراسر عالم ادیان بسیاری هستند که مناسک آنها انجام می شود، ادیانی که اعتقادات و مراسمشان به مراتب از اسلام انسانی تر و تعالی بخش تر است.

همچنین با هم وطنان بهائی خود در ایران که مدّتهای مدید رنج برده اند و زجر کشیده اند، همدردی می کنیم. آنها مدّتی بیش از یک قرن و نیم با دسیسه بازیهای شیطانی ملاهای منفور وحشیانه مورد ستم و آزار اهل توحّش و قساوت قرار گرفته اند. آنها برای شهامت و بی باکی خود در اعتقاد به مقام و منزلت انسان همچنان بهای سنگینی را می پردازند. وظیفه کلیه انسانهای آزاد و روشنفکر است که با فاشیسم اسلامی، این ایدئولوژی مرگباری که یک مرتبه دیگردست به تاخت وتاز زده، مقابله کنند؛ ایدئولوژی ای که از محدوده خوفناک سنـّـتی خود بیرون می خزد تا به بقیه دنیا سرایت کند؛ ایدئولوژی ای که وعده می دهد بر سر راه خود هر آنچه را که برای عالم انسانی روشن فکر و روشن ضمیر عزیز و گرامی است نابود کند.

---------------------------------

امیل ایمانی از شهروندان امریکايی متولّد ایران و از فعالان طرفدار دموکراسی و ساکن ایالات متـّحده امریکا است. ایمانی سرمقاله نویس، مترجم ادبی، داستان نویس و مقاله نویسی است که برای مردم مبارز سرزمین آباء و اجدادی خود مطلب ها نوشته و فریادها بر آورده است. او دارای سایتی در اینترنت به نشانی //amilimani.com است.


Share/Save/Bookmark

Recently by Amil ImaniCommentsDate
The Islam I Left Behind
12
Aug 04, 2010
Will America Survive Islamofascisim?
9
Apr 01, 2010
Jews as Scapegoats
2
Mar 29, 2010
more from Amil Imani
 
default

Video About Baha'is

by Ali (not verified) on

Here is a video about the Video About Baha'is:

www.kdkfactory.com/quench/


default

Thank you Bahram, it takes a

by Seagull (not verified) on

Thank you Bahram, it takes a lot of courage to admit to wrong doing. And it means a lot that you actually validate your lack of information about the Bahai Faith.
Good luck to you


default

Excellent point

by Babk80 (not verified) on

در اسلام تو را می گویند :
دروغ نگو ... اما دروغ به دشمنان اسلام را باکی نیست .
غیبت مکن ... اما غیبت انسان بدکار را باکی نیست
قتل مکن ... اما قتل نامسلمان را باکی نیست .
تجاوز مکن ... اما تجاوز به نامسلمان را باکی نیست .
و این " اماها " مسلمانان را گمراه کرده و هر مسلمانی به گمان خود دیگری را نابکار و نامسلمان می داند و اجازه هر پستی را به خود می دهد و خدا را نیز از خود راضی و شادمان می بیند .
و راز نابخردی و پستی مسلمانان در همین است ای شیخ....


default

Tabrikat nowroozi

by As Hitler be Reza shah (not verified) on


Bahram the Iranian

NOT A RIGHT IDEA

by Bahram the Iranian on

No  I guess not, let me explain myself by telling you my personal connection to bahaissim, to which I made a comment that I shouldnt have.some 20 years my passport was held for couple of months on ground of mistaken identity or sharing the same last name with some well known and prominent bahai if you will.As matter of fact the bahai man is my dad's first cousine who is an honorable man and for whom I have great respect however with very mysterious life. they send me to intelligence office located at the passport office. they gave a form and asked me fill it up some 10 questions requiring what religion I believe in just in 10 different ways.I was just out of the military service a 2 years long and I finished with slight injurie,that helped a lot yet not convincing enough, they askd for my parent's certificate so they could see I was born to shria law marriage.I also appered before a court of law to formally annouce my faith and submission to islam, he asked what of think of black cult(his word not mine)of bahaissim I replied, this is a political party, he cut me out a black cult I said Mr Bahram,obviously he didnt like my interpertation.

over the years in few other occassions pepole took me by mistake, however no more trouble from goverment I always expresssed my opinon about it an opinon that was shaped on the charactierof my cousine.A successful businessman who dosent smoke nor drink nor lie.......take care of pors do good deeds however he surely lives a life full of mysteries.

after giving the second thought i reached this conclusion that my comment was out of place, I wouldnt have made such comment if he was present, why i did it here?US(my family)never shared any bahais believes with our cousine, but he was surely welcomed to our house and life(he still is)I continue to believe what I believe but I like to appoligize for wrong comment in the wrong place .


iraj khan

Christians killing muslims

by iraj khan on

 

 

No one has the monopoly for killing non believers.

Here is a few passages of what the crusaders (Euroupean Christians) did to muslims:

Crusaders:

When Muslim cities were captured by Christian crusaders, it was standard operating procedure for all inhabitants - no matter what their age - to be summarily killed. It is not an exaggeration to say that the streets ran red with blood as Christians reveled in church-sanctioned horrors. Taking the heads of slain enemies and impaling them upon pikes appears to have been a favorite pastime among crusaders. Ordained bishops followed along to bless the atrocities and make sure that they had official church approval. Sometimes, atrocities were excused as actually being merciful. When a crusader army broke out of Antioch and sent the besieging army into flight, the Christians found that the abandoned Muslim camp was filled with the wives of the enemy soldiers. Chronicler Fulcher of Chartres happily recorded for posterity that "...the Franks did nothing evil to them [the women] except pierce their bellies with their lances."

Lets stop fanning the flames of hatred unlike this Imani character. He maybe on a mission as somebody mentioned earlier. Lets find a solution by non violent means. Nonviolence seeks to win friendship and understanding. I believe that's what Baha'u'llah preached too.

 


Mona 19

Re:Bahram

by Mona 19 on

If You'd like to know about The Life of Baha'u'llah please go to :

//www.bahaullah.org/

***

1.Baha'u'llah was the son of a wealthy government minister, Mirza Buzurg-i-Nuri.Later when he was a young man,he was offered a high position in the court of the king but he refused it.( He wished to dedicate his time to helping the opperesed,thesick, and the poor...)

2.In The year 1852, The authorities ,set out to persecute followers of The Bab( seyyed Ali Muhammad),so Bahaullah was arrested and put in chains in one of the most dreadful prisons of Tihran.In this prison He received the first intimations of a divine revelation within Him.

//www.bahaullah.org/iran/revelation/

However, the time to publicly announce this revelation would be later, which you can read here.

(//www.bahaullah.org/baghdad/bahaullah-declare...)

 

Thank You for reading my comment.

Respectfully,Mona


default

//www.bahai.us/

by DAJJAL (not verified) on

//www.bahai.us/
why dont you go to this link and read without hate, misgiving and deceit, just like the way you want non-moslims to try and understand you!

what was muhammad when he became a prophet?
what was jesus when he became a prophet?

it is also not your business what faith people choose.

you chose islam keep it. Billions of people on this planet think Mohammad was a sharlatan.
you dont see us exposing islam. DO YOU


default

Another topic for further disunity

by Anonymous-2 (not verified) on

Amil Imani:

Seems to enjoy watching people go after each other by bringing up very personal and sensitive issues such as religion. He obviously enjoys to attack Islam and now he throws another twist by adding the Bah'ai faith into his never ending desire to provoke.

To: Iraj Khan; thank you for a very thorough and educational analysis of infighting between the various Christian sects which still continue up to this date. Hope Imani is placing this in his memoray chip. Each time he brings up this issue about Islam we will cut and paste Iraj Khan's discussion.

To everyone else - all religions and all Prophets have preached peace and unity, and to refrain from attacking others based on their belief.

The best way to show your respect as a true believer of your faith, is by following the original teachings of your Prophet and Holy Book.

"Unto You Your Religion and Unto Me Mine" - respect is the basic foundation for all of humanity.


Bahram the Iranian

persian clergy?

by Bahram the Iranian on

may I ask who was your prophet?what he was doing when god revealed his prophecy? I only need to know his profession at the time , It would be one word,You called me arrogant who got his idea with help of persian clergy!!!!! so you tell me what was Bahuallah profession when was assigned the prophecy?please one word not the whole story of bahaissim,


Tahirih

Anonymous 6 Yes they come in thousands.....

by Tahirih on

Why don't you get registered and have at least a name and do not change it so I know who I am talking to!!!

Yes they come in thousands anually,did you get the point? Our pilgrimage is 9 days and each time they have groups of 400 ,so you do the math,and this is all year around.

Also you are comparing a new religion to Islam which is 1400 years old.Nice !!!!comparison. And we are not comparing numbers.As a Bahai I have the outmost respect for Hazrateh Rassole Akram, therefore why are you making it sound like OURS IS BIGGER NAH NAH NAH NAH...

This is what Bahaullah told Iranian clergy about twisting the truth about Him:""

O CONCOURSE of Persian divines! In My name ye have seized the reins of men, and occupy the seats of honour by  reason of your relation to Me. When I revealed Myself, however, ye turned aside, and committed what hath caused the tears of such as have recognized Me to flow. Erelong will all that ye possess perish, and your glory be turned into the most wretched abasement, and ye shall behold the punishment for what ye have wrought, as decreed by God, the Ordainer, the All-Wise.

Tahirih


default

this site only encourages

by Anonymousuhys (not verified) on

this site only encourages hate against minorities.


default

Bahai Faith 101

by Seagull (not verified) on

The Faith’s Founder was Bahá’u’lláh, a Persian nobleman from Tehran who, in the mid-nineteenth century, left a life of princely comfort and security and, in the face of intense persecution and deprivation, brought to humanity a stirring new message of peace and unity.

Bahá’u’lláh claimed to be nothing less than a new and independent Messenger from God. His life, work, and influence parallel that of Abraham, Krishna, Moses, Zoroaster, Buddha, Christ, and Muhammad. Bahá’ís view Bahá’u’lláh as the most recent in this succession of divine Messengers.

The essential message of Bahá’u’lláh is that of unity. He taught that there is only one God, that there is only one human race, and that all the world’s religions represent stages in the revelation of God’s will and purpose for humanity. In this day, Bahá’u’lláh said, humanity has collectively come of age. As foretold in all of the world’s scriptures, the time has arrived for the uniting of all peoples into a peaceful and integrated global society. “The earth is but one country, and mankind its citizens,” He wrote.


default

in Makehe they come in millions

by Anonymous6 (not verified) on

did somebody say, the followers of bahai faith come in thousands? well go and see Haje and guess what? I mnt impressed, because islam is also mixed with politics, the bahais came with vahabis through british colony.


iraj khan

Catholics Hypocricy

by iraj khan on

 

 

Lets look at Catholic church's hypocricy:

For a glimpse of the atrocities committed by the Roman Catholic religion, do a net search on the Inquisition or the Crusades. During the Inquisition, the Catholic religion killed millions. Why? Primarily to suppress any and all opposition to the pope. Side "benefits" included taking the material wealth of its victims and showing the pope's power. The Catholic Inquisitors tortured, crippled, burned, and imprisioned millions of people. Whatever happened to love your enemies? (Matthew 5:44)


Amil Imani

"خواجه نصیر الدین " دانشمند یگانه ی روزگار

Amil Imani


و "خواجه نصیر الدین " دانشمند یگانه ی روزگار در بغداد مرا درسی آموخت که همه ی درس بزرگان در همه ی زندگانیم برابر آن حقیر می نماید و آن این است :
در بغداد هرروز بسیار خبرها می رسید از دزدی , قتل و تجاوز به زنان در بلاد مسلمانان که همه از جانب مسلمانان بود . روزی خواجه نصیر الدین مرا گفت می دانی از بهر چیست که جماعت مسلمان از هر جماعت دیگر بیشتر گنه می کنند با آنکه دین خود را بسیار اخلاقی و بزرگمنش می دانند ؟
من بدو گفتم : بزرگوارا همانا من شاگرد توام و بسیار شادمان خواهم شد اگر ندانسته ای را بدانم .
خواجه نصیر الدین فرمود :
ای شیخ تو کوششها در دین مبین کرده ای و اصول اخلاق محمد که سلام خدا بر او باد را می دانی . و همانا محمد و جانشینانش بسیار از اخلاق گفته اند و از بامداد که مومن از خواب بر می خیزد تا هنگامی که شبانگاه با بانویش همبستر می شود , راه بر او شناسانده شده است .
اما چه سری است که هیچ کدام از ایشان ذره ای بر اخلاق نیستند و بی اخلاق ترین مردمانند وآنکه اخلاق دارد نه از مسلمانی اش که از وجدان بیدار او است.
من بسیار سفرها کرده ام و از شرق تا غرب عالم , دین ها و آیین ها دیده ام . از "غوتمه ( بودا ) "در خاورزمین تا "مانی ایرانی" در باختر زمین که همانا پیروانشان چه نیکو می زیند و هرگز بر دشمنی و عداوت نیستند .
آنها هرگز چون مسلمانان در اخلاقشان فرع و اصل نیست و تنها بنیان اخلاق را خودشناسی می دانند و معتقدند آنکه خود بشناسد وجدان خود را بیدار کرده و نیازی به جزئیات اخلاقی همچون مسلمانان ندارد .
اما عیب اخلاق مسلمانی چیست ای شیخ ؟
در اخلاق مسلمانی هر گاه به تو فرمانی می دهند , آن فرمان " اما " و " اگر " دارد .
در اسلام تو را می گویند :
دروغ نگو ... اما دروغ به دشمنان اسلام را باکی نیست .
غیبت مکن ... اما غیبت انسان بدکار را باکی نیست
قتل مکن ... اما قتل نامسلمان را باکی نیست .
تجاوز مکن ... اما تجاوز به نامسلمان را باکی نیست .
و این " اماها " مسلمانان را گمراه کرده و هر مسلمانی به گمان خود دیگری را نابکار و نامسلمان می داند و اجازه هر پستی را به خود می دهد و خدا را نیز از خود راضی و شادمان می بیند .
و راز نابخردی و پستی مسلمانان در همین است ای شیخ کسلان ....
از اسرار اللطیفه و الکسیله


Tahirih

Bahram the Iranian you are so wrong!!!

by Tahirih on

Bahai faith is not only a God sent religion ,but it could be the source of our Iranian pride.You picked your name from Iranian 's glorious past ,but look now, you have an Iranian manifestation of God and you discredit and bad mouth Him.How ignorant of people like you to not see his greatness.

people all around the world come in hundreds ( and thousand anually) to kiss the ground he walked and try to learn farsi and take pride in knowing a word from the language he spoke,and you are sitting in depths of ignorance renouncing him.

They adore their persian king, and you call him a zionist.For your information he was exiled to palestine in 1868,and Isreal was established in 1948.Do you know your math??????

I am trying in futility, since you have made up your mind before knowing the facts,in reality whether you like it or not the persian clergy has helped you to make up your mind "Bahram of Iran"!!!!!

Tahirih


iraj khan

And Protestants killing Catholics

by iraj khan on

 

 

Catholics did not have the monopoly of killing nonbelievers. Protestants killed Catholics too:

Protestants Killing Catholics

Of course, Protestants should not be imagined as innocents in all of this. Attempting to abandon several centuries of developed church tradition, Protestant theology focused instead upon stricter adherence to scriptures. As an example, the harsher laws of the Old Testament developed greater prominence in Protestant lands than they did in Catholic lands. Protestant leaders also embraced some of the nastier doctrines of a few Catholic theologians, like Augustine's ideas about free will and predestination. Luther wrote in 1518: "Free will after the Fall is nothing but a word. Even doing what in him lies, man sins mortally."

In Switzerland, John Calvin created a vicious theocracy in which morality police were employed to control people's behavior. Citizens were harshly punished for a wide variety of moral infractions, including dancing, drinking, and generally being entertained. Theological dissidents were summarily executed, like Michael Servetus who was burned for doubting the Trinity. It isn't surprising that some of the nastiest Christians in America today, like Christian Reconstructionists, are unabashed Calvinists

During the many Huguenot wars ravaging France, Huguenot soldiers hunted priests like animals and one captain is reported to have worn a necklace of priests' ears. In England, after King Henry VIII created the Anglican Church, he went after both Catholics and Protestants. Catholic loyalists like Sir Thomas More were quickly executed, but Lutherans who doubted retained doctrines like transubstantiation were also not spared. When his daughter Mary reached the throne in 1553 she became known as "Bloody Mary" because she attempted to reinstitute Catholicism through violence - but she only managed to make the country even more Protestant.

Unsurprisingly, not all Protestants were created equal - some wretched groups were uniformly hated by all parties. One example of this is the Anabaptists, who were martyred for their faith in huge numbers. Anabaptists briefly took the German city of Munster, but Catholic armies regained control, torturing to death Anabaptist leaders with red-hot pincers. Their bodies were hung in cages from a church steeple where they remained for many years as a visible reminder of what happens to those who dare to oppose church authority.


Amil Imani

The Islamic Republic’s War with the Dead

by Amil Imani on

"The hatred of the extremist mullahs for the Baha'is is such that they, like the Taliban of Afghanistan who destroyed the towering Buddhist sculptures at Bamiyan, intend not only to eradicate the religion, but even to erase all traces of its existence in the country of its birth," says the statement, which took the form of a paid advertisement in the New York Times. Such has been the plight of one of the greatest segments of the Iranian population.

//www.amilimani.com/index.php?option=com_cont...


iraj khan

Catholics killing Protestants

by iraj khan on

 

 

There's a lot of killings being done under the guise of religion. Moslems do not have the monopoly. Here is another example:

Catholics Killing Protestants

In France, the largest Protestant group was known as the Huguenots. They were mercilessly persecuted, and King Henry created a heresy court known infamously as The Burning Chamber because that was the standard punishment for heretics. On the night of August 24, 1572 - known as St. Bartholomew's Day - Catholic soldiers swept through Huguenot neighborhoods of Paris in a foreshadowing of what would happen to the Jews under Nazi rule.

Thousands were slaughtered in their homes and other massacres timed for the same night occurred in cities across France. In response to this, Pope Gregory XIII wrote to France's King Charles IX: "We rejoice with you that with the help of God you have relieved the world of these wretched heretics."

Pope Pius sent Catholic troops into France to aid in the repression efforts, ordering the army commander to kill all prisoners. Pius, unsurprisingly, was later canonized as a saint. In the Catholic Church, sainthood is an honor which goes not to the nicest person or to someone who has aided humanity, but to those Catholics who have done great deeds to advance the cause of Catholicism. As a result of such treatment, Huguenots fled France in large numbers. One group reached what would later become Florida - and when they were discovered by a Spanish expedition, all were killed.

In Flanders, all heretical Protestants were ordered executed and thousands were burned at the stake. But queen Mary was merciful to Protestants who recanted - instead of burning, the men would be killed by a sword and women buried alive. Philip II, Spanish king and also ruler of Holland and Belgium, was positively obsessed with eliminating Protestantism and ordered that all prisoners be killed so that there would be no chance that they might escape through neglect or mistakes. The Duke of Alva was sent in and began what became known as the "Spanish Fury" in which thousands of Antwerp Protestants were killed and almost all "heretics" in Haarlem were massacred.


Bahram the Iranian

not a religion

by Bahram the Iranian on

Bahaissim is a political party just like MKO and zionissim and indeed goes hand on hand with latter. different parties have different rules and set of policies.