در میان بهاییان و مسلمانان. کدام قابل اطمینان هستند؟


Share/Save/Bookmark

در میان بهاییان و مسلمانان. کدام قابل اطمینان هستند؟
by Amir Sahameddin Ghiassi
02-May-2010
 

در میان بهاییان و مسلمانان. کدام قابل اطمینان هستند؟

 

مهران میگفت که مادرش بهایی بسیار مومنی بوده است و هنگامیکه برایش تاریخ نبیل زرندی را که یک تاریخ بابیان و بهاییان میخوانده اشگ از دیده گانش سرازیر میشده است. مادر مهران تمامی بعد از ظهرش را به نماز و مناجات صرف میکرده و باصطلاح با خدای خویش راز و نیاز میکرده است. مادر به مهران گفته بود که حضرت طاهره که یک بابی محکم بوده است و دانشمندی بنام در عصر خودش بوده بخاطر بابی بودن توسط آقای ناصرالدین شاه خفه میشود این پادشاه بی... حتی بهترین فرزند ایران یعنی امیر کبیر را در حمام فین کاشان رگ میزند. این پادشاه بی عقل و ابله با انسانهای متمدن و فهمیده شاید مخالفت داشته است و سرش گرم هشتاد زن خود بوده که در حرمسراهایش تحت حفظ بوده اند تا آقا را خوشحال کنند. میگویند ناصرالدین شاه علاوه بر شهوت رانی با زنان با پسرکان زیبا روی هم سر سری داشته بود.

  

بهر حال طاهره قرة عین که زنی چون طاووس مست زیبا بوده و در عین حال دانشمندی برجسته و سخنرانی بیمانند و شاعری توانا بوده به دام این مردک ابله یعنی شاه دیوانه قاجار ناصرالدین شاه شهوت ران میافتد. و ناصرالدین میخواسته که او را به عقد خودش درآورد ولی زن زیبای دانش پژوه مرگ را بر همسری دیوانه قهار و آدمکشی چون او ترجیح میدهد. و جلادهای ناصری او را خفه میفرمایند و در چاهی بدن طاهره اش را میاندازند. طاهره در جواب مثلا خواستگاری شاه شهید شده؟ یا سقط شده با گلوله های میرزا رضای کرمانی میگوید که تو راه رسم سکندری  مرا ره راه قلندری  گر آن خوشت ترا رواست  و اگر این بد است مرا سزاست. وی همراه با سی هزار شهید و یا کشته شده گان بابی و بهایی برگ سرخی در تاریخ ایران زمین است که اولادهای ناخلف کوروش بهترین مردان و زنان این کشور را به مسلخ میفرستادند.  نمیدانم چرا؟ 

 

اگر روزی قرار باشد دادگاهی تشکیل شود که چرا و به چه نمامی ناصرالدین شاه قاجار دستور قتل امیر کبیر و یا طاهره قرة العین را داده است شاید موضوع روشن شود. سی هزار ایرانی بی گناه به دستور شاهی نادان که ننگ شاهان است کشته و یا شهید شدند. متاسفانه این مشگل هنوز هم ادامه دارد.  ده عروس بهایی که جرمشان این بود که در خانواده های بهایی به دنیا آمده بودند همه به ریسمان مرگ سپرده شدند.

 

آیا سیستم قضایی توقع دارد که کسی که در یک خانواده با پدر بهایی و مادر بهایی متولد میشود مسلمان شود؟ 

 

مادر مهران میگفت که بهایی ها آدمهایی بسیار خوب و خوش قلب و خوش جنس هستند که بایست همیشه به آنان اعتماد واطمینان کنی.  مهران بخاطر اینکه مادری بهایی داشت دختران مسلمان از همسری او طفره میرفتند و همچنین دختران بهایی هم بخاطر داشتن پدری مسلمان از ازدواج با او سر باز میزنند.  مادر مهران میگفت که بهایی بد بد از خوب خوب مسلمان بهتر است. ولی مهران این را قبول نداشت زیرا میدید که پدرش هم با همان خلوص نیت و عشق به اسلام نماز میخواند که مادرش میخوانده است. برای مهران هر دو دین خوب و محترم بودند.

 

بعد ها در اثر انقلاب شکوفان و شکوهمند اسلامی وضع فرق کرده بود. نیمه بهاییان بایست به بهاییت بد بگویند و در روزنامه بد بیراه بنویسند و فحش و ناسزا به پیامبران بهایی بدهند تا مثلا مسلمان شناخته شوند.  اگر میخواستند بهایی هم باشند که بایست نامه ای بنویسند و بگویند که اشتباه کرده اند اگر خود را مسلمان نامیده اند و تقاضای بخشش کنند.

 

مهران که نمیتوانست به مذهب مورد علاقه مادرش و دایی هایش بد و بیراه بگوید ناچار اخراج گردید و خوب برای ادامه کار و زندگی در کشوری که اورا به علت مذهب مادرش نمیخواستند  نمیتوانست بماند. همسرش هم او را در تحت منگنه گذاشته بود که بایست به اروپا و یا آمریکا برود. مهران آمریکا را انتخاب کرد و مقداری از پس اندازش را برای فامیل بهایی اش به آمریکا فرستاد و آنان هم مرتب اورا تشویق میکردند که به آمریکا بیاید.

  

دوستان مسلمان مهران که از جریان با خبر شدند برای مهران دامی انداختند و بنام دلسوزی که بر پدرشان لعنت که ترا بیرون کردند مقداری از پس انداز مهران را بنام قرض حسنه گرفتند که پس از دو ماه پس دهند. آنان میگفتند که میخواهند شرکتی باز کنند و احتیاج به سرمایه دارند. و مهران هم با گرفتن چک و سفته و نوشته مبلغ زیادی به آنان داد.

  

آنان از دادن پول به مهران خود داری کردند و درعوض او را تهدید کردند که چون دارای مادری بهایی است او را لو خواهند داد تا درگیر دادگاههای اسلامی شود.

 

مهران فکر کرد که خوب میتواند بقیه سرمایه اش را به دست زن بهایی خود که پدرش و مادرش هم بهایی بودند یسپارد. ولی وقتی زنش به آمریکا آمد بعد از اینکه توانست روی پایش بایستد تقاضای تلاق کرد و از مهران جدا شد. مهران به تهران برگشت که تا اموالش را از پدر زن پس بگیرد. پدر زن بهایی هم هرچه وسایل مهم و گران قیمت و طلا و نقره بود پس نداد و بقیه را پس داد.

  

این بار پسر خاله مهران و همسرش که به او بسیار نزدیک شده شودند و مهران در خانه شان زندگی میکرد و بهایی بودند و به مهران هم ظاهرا خیلی خوبی و دلسوزی میکردند براحتی توانستند که اعتماد اورا جلب کنند  و مهران آنان را وکیل خود کرد.  بعد از مدتی که به ایران برگشت دید که همه مال و اموالش از بین رفته و تمامی کرایه خانه اش هم ملکت تو شده است. پسرخاله گفت خوب اگر بخواهی سر و صدا در آوری میگویم که مادرت بهایی بوده و با لو دادن اینکه مادرت بهایی بوده دچار درد سر خواهی شد. بهتر است که سکوت کنی و از همان راهی که آمده ای برگردی. مهران بیچاره هم توسط دوستان مسلمان خود به عنوان بهایی غارت شده بود و هم بعنوان نیمه مسلمان توسط فامیل بهایی اش دوباره غارت گردیده بود. خب  نتیجه اخلاقی از این داستان چیست؟ که دین نمیتواند انسان ساز باشد و متاسفانه حرف مادر مهران که بد بد بهایی از خوب خوب مسلمان بهتر است از لحاظ منطقی و تجربی درست نیست. 

 

گزد برو ای برادر سیرت زیبا بیار   صورت زیبای ظاهر هیچ نیست   و دین نمیتواند انسان راستگو و پاکنهاد بسازد؟ به عبارت ساده تر سگ زرد برادر شغال است و دین از ساختن انسانی به واقع با انسانیت همیشه عاجز بوده است. تاریج این را ثابت کرده است؟  ادیان الهی سبب کشت و کشتار و قتل و غارت هم بوده اند.   عده ای بنام دین بهمه چیز رسیده اند و عده ای بنام همان دین همه چیز خود را از دست داده اند و کسی هم ککش نمی...


Share/Save/Bookmark

more from Amir Sahameddin Ghiassi
 
Sahameddin Ghiassi

I wish

by Sahameddin Ghiassi on

I wish that we could live together regardless to our believes. Love Unity Respect Peace and Just is important.  If we could live together with love and peace, that was the best. Without selfishness and without greed. 


Nur-i-Azal

You are not an Iranian - Period

by Nur-i-Azal on

And racist bigots are people such as yourself who are systematically attempting to whitewash and dilute Persian culture with your Anglo-European globalism and insidious "One Planet, One People, Please" type Fascism.

Ya NUR


Darius Kadivar

Personally I have Friends who are Baha'i AND Secular

by Darius Kadivar on

I think it is wrong and naive to want to reduce a community be it racial, religious, ethnic or even ideological to stereotypes.

Personally some of my best friends are Baha'i and I have absolutely nothing but admiration and friendly relations with them.

In addition they are Not at all religious ...

If we are to think in such a reductive way we are only fooling ourselves. Otherwise what does Sigmund Freud have in common with Judaism ? Or Michael Douglas with Israeli Orthodox Jews who demand everything to be Kosher including one's wife ?

As far as Catherine Zeta Jones is Concerned thank God for Douglas she is Everything BUT Kosher ...

//www.youtube.com/watch?v=WwssxCwGFMc

LOL

Otherwise what Would Sharon Think ?

//www.youtube.com/watch?v=FFv2DfNfu_Q&feature=channel

Recommended Watching/Reading:

HISTORY OF IDEAS: Friedrich Nietzsche-Hardship-Zarathustra-Triumph of the Will (BBC)


default

You are a deluded racist fool

by sag koochooloo on

And it is the likes of you that are a danger to Iran. I am half Iranian and half European. I was born in Iran and the likes of me and other minorities will have equal rights in Iran, whether your small-minded bigot brain can take that  in or not. Now get lost!


Nur-i-Azal

I am an Iranian

by Nur-i-Azal on

You are not. That is how I can decide whereas you and your globalist ilk  cannot. QED.

Ya NUR


default

"Then it will be treated like any other religion"

by sag koochooloo on

DEMOCRACY : one person one vote. This is my view, I am not talking for anyone else, let alone bahais.

"A future post-IR Iran is for secular Iranians to determine and not globalist theocrats whose overall loyalty to Iranian nationalism is seriously under question."

What utter rubbish. Now you are discriminating between Iranians. Who are You to decide who is termed loyal to Iran and to define "Iranian"?


Nur-i-Azal

Then it will be treated like any other religion

by Nur-i-Azal on

And no special privileges will be granted it, and all attempts by it to get special privileges under a future post-IR Iran will be vigorously resisted, beginning as of now.

Practice your religion as a personal matter. But you have no right to organize yourselves as a political bloc in order to influence events or gain political leverage from behind the scenes. You will be treated like everyone else. Take it or leave Iran and go to more greener pastures in Africa, North America or wherever. A future post-IR Iran is for secular Iranians to determine and not globalist theocrats whose overall loyalty to Iranian nationalism is seriously under question. QED.

 

Ya NUR


default

It is just like any other religion

by sag koochooloo on

And it is a hell of a lot less dangerous than Islam. You have personal reasons to dislike Bahais.

And why on earth do you believe everything you read because it comes from a Holy book? People who wrote these scriptures were men and political.

Next you'll say Christ rose from the dead because it is written in the Bible!


Nur-i-Azal

Bahaism is an ideological disease & and a threat to Iran

by Nur-i-Azal on

You can name call and ridicule all you like, but Bahaism is to Iran what al-Qa'ida and Islamism generally is to the stability of the Muslim world. Together with Islamic fundamentalism this dangerous globalist Stalinist ideology must be and is being exposed far and wide. Its plans for Iran following the fall of the mullahs someday (hopefully soon) must be publicized right now and brought to the attention of as many conscientious Iranians as possible that when Islamism is finally brought to heel we don't open the door to yet another 5th columnist anti-Iranian ideological disease like we did the last time.

Neither Qom, neither Kashan, curses be upon both! 

Ya NUR


default

Proof of selective bashing and prejudice = "Nuri"

by sag koochooloo on

There you see it ... the self-righteous and politically-minded all recite verses from a book that they chose to hate more than others to prove a point, due to prejudice and self-interest. I can quote you texts like that from the Bible, Qoran, etc. Qoran and Bible are much worse but you fail to bring them up.

Why don't you FOR ONCE talk for yourself insteading of quoting some passage from a book ? Or talking about your "Master" and what you learnt from him? Why do you need to be told what to think and what is right by some political rishoo who lived 3 billion years ago?

You are a hypocrite to quote stuff like that and then go round wishing death on Bahais. Somewhere in this process of religion you have lost your humanity.


capt_ayhab

All are trustworthy except master hater

by capt_ayhab on

nuf said, since he knows who he is.

Adios

-YT 


Nur-i-Azal

Gol Gofti, sag kochoolooo

by Nur-i-Azal on

//iranian.com/main/blog/nur/bahai-hezbollah-pt-1

 

All prominent supporters of Subh-i-Azal who withstood Mirza Husayn
Ali [Baha'u'llah]'s claims were marked out for death, and in Baghdad
Mulla Rajab Ali "Kahir" and his brother, Hajji Mirza Ahmad, Hajji Mirza
Muhammad Reza, and several others fell one by one by the knife or bullet
of the assassin...As to the assassination of the three Ezelis, Aka Jan
Bey, Hajji Seyyed Muhammad of Isfahan, and Mirza Riza-Kulli of Tafrish,
by some of Beha's followers at Acre, there can, I fear, be but little
doubt...the passage in the Kitab-i-Aqdas alluding (apparently) to Hajji
Seyyed Muhammad's death...proves Beha'u'llah regarded this event with
some complaisance...On the murder of one Aqa Muhammad Ali of Isfahan in
Istanbul by one Mirza Abu'l-Qasim the Bakhtiyari
 [Browne quoting
the words of Mirza Husayn Ali Nuri Baha'u'llah
addressed to the latter, states] "O phlebotomist of the
Divine Unity! Throb like the artery in the body of the Contingent World,
and drink of the blood of the Block of Heedlessness for that he turned
aside from the aspect of thy Lord the Merciful
!" 


default

Trust noone

by sag koochooloo on

and trust even less religious people. They cannot think for themselves and their heads are cluttered with nonsense. Religion restricts thought and brings prejudice, especially in the ME, where culture and politics seems to based on it. The worse hypocrites I have known are so-called self-righteous "enlightened" religious morons. Especially those who are so obsessed with their ideologies that wish death on those that do not share them.


Nur-i-Azal

هیچکدام قابل اطمینان نیستند

Nur-i-Azal


نه قم و نه
کاشون لعنت به هر
دوتاشون


Sahameddin Ghiassi

To the friends

by Sahameddin Ghiassi on

I think the religion fail to make nice people. It is another way... to be human. May be sometimes the religion help to be human? 


Elham57

yes

by Elham57 on

i definitely dont trust muslims because of my bad exprience but i think
you are right about SAG ZARD VA BARADER SHOGHAL


malek_shoara

none

by malek_shoara on

i definitely dont trust bahaeis because of my bad exprience but i think you are right about SAG ZARD VA BARADER SHOGHAL