فریاد


Share/Save/Bookmark

Azadeh Azmoudeh
by Azadeh Azmoudeh
02-Aug-2008
 

خانه ام آتش گرفته ست ، آتشی جانسوز
هر طرف می سوزد این آتش
پرده ها و فرشها را ، تارشان با پود
 من به هر سو می دوم گریان
 در لهیب آتش پر دود
وز میان خنده هایم تلخ
 و خروش گریه ام ناشاد
از دورن خسته ی سوزان
 می کنم فریاد ، ای فریاد ! ی فریاد
خانه ام آتش گرفته ست ، آتشی بی رحم
 همچنان می سوزد این آتش
 نقشهایی را که من بستم به خون دل
بر سر و چشم در و دیوار
در شب رسوای بی ساحل
وای بر من ، سوزد و سوزد
غنچه هایی را که پروردم به دشواری
 در دهان گود گلدانها
روزهای سخت بیماری
از فراز بامهاشان ، شاد
دشمنانم موذیانه خنده های فتحشان بر لب
 بر من آتش به جان ناظر
در پناه این مشبک شب
من به هر سو می دوم ، گ
گریان ازین بیداد
 می کنم فریاد ، ای فریاد ! ای فریاد
 وای بر من ، همچنان می سوزد این آتش
آنچه دارم یادگار و دفتر و دیوان
 و آنچه دارد منظر و ایوان
 من به دستان پر از تاول
این طرف را می کنم خاموش
وز لهیب آن روم از هوش
ز آندگر سو شعله برخیزد ، به گردش دود
 تا سحرگاهان ، که می داند که بود من شود نابود
 خفته اند این مهربان همسایگانم شاد در بستر
صبح از من مانده بر جا مشت خکستر
وای ، ایا هیچ سر بر می کنند از خواب
 مهربان همسایگانم از پی امداد ؟
سوزدم این آتش بیدادگر بنیاد
می کنم فریاد ، ای فریاد ! ای فریاد


Share/Save/Bookmark

Recently by Azadeh AzmoudehCommentsDate
Pro-choice, Man Advocate, or Feminist?
4
Oct 25, 2008
What a Small World II !
1
Oct 19, 2008
What a Small World!
-
Oct 04, 2008
more from Azadeh Azmoudeh
 
Souri

He was the greates...

by Souri on

I always loved Akhavan Saales. His poem, his idea.....I was used to watch his TV program around 10pm..

He was one of the best but one of the least understood by the people of his era.


IRANdokht

Heartbreaking

by IRANdokht on

What a way to live... 

That was a powerful poem about the frustration and the helpless struggle. Beautiful

Thank you  

IRANdokht


Azadeh Azmoudeh

فریاد

Azadeh Azmoudeh


نثار شبهای خاموش زنان ایرانم