چرخه

B-Naam
by B-Naam
25-Jan-2011
 

اشکها جاری میشوند و گرچه بعد از مدتی خشک میشوند و شسته میشوند زخمی بر روی صورت به جای میگذراند. زخمی که با تکرار اشک ریختنها آنقدر کهنه و عمیق میشود که کم کم به استخوان میرسد. آنوقت است که در واقع نتیجه دیوانگیست! دیوانه وار به در و دیوار میزند. زمین و زمان را به آتش میکشد تا اینکه هستی را نابود کند.

و

بالآخره نابود میکند. سکوت خرابی به او آرامش میدهد اما بعد از مدتی درد آن زخم کهنه برمیگردد. اشکها دوباره جاری میشوند و... و

آری. این است سرنوشت ملت ما و اگر کسی حتی بخواهد در مورد درمان این زخم صحبت کند نابودش خواهند کرد

دوشنبه، ٢٤ تیر ۱۳۸٧


Share/Save/Bookmark

Recently by B-NaamCommentsDate
Something fishy is happening in Mesr!
-
Feb 02, 2011
Why so much praise for the Tunisians?!
2
Jan 26, 2011
Iran 0 - South Korea 1 (aet)
1
Jan 22, 2011
more from B-Naam