اعدام بابک خرمدین و برادرش آذین


Share/Save/Bookmark

Cost-of-Progress
by Cost-of-Progress
17-Sep-2009
 

روز قبل از اعدام،خلیفه با بزرگان دربارش مشورت كرد كه چگونه بابك را درشهر بگرداند و به مردم نشان بدهد تا همه بتوانند ویرا ببینند. بنا بر نظر یكی از درباریان قرار برآن شد كه ویرا سوار بر پیلی كرده در شهر بگردانند. پیل را با حنا رنگ كردند و نقش و نگار برآن زدند؛ و بابك را در رختی زنانه و بسیارزننده و تحقیركننده برآن نشاندند و درشهر به گردش درآوردند. پس ازآن مراسم اعدام بابك با سروصدای بسیار زیاد با حضور شخص خلیفه برفراز سكوی مخصوصی كه برای این كار دربیرون شهر تهیه شده بود، برگزار شد. برای آنكه همه‌ی مردم بشنوند كه اكنون دژخیم به بابك نزدیك میشود و دقایقی دیگر بابك اعدام خواهد شد، چندین جارچی در اطراف و اكناف با صدای بلند بانگ میزدند نَوَد نَوَد این اسمِ دژخیم بود و همه اورا میشناختند

ابن الجوزی مینویسد كه وقتی بابك را برای اعدام بردند خلیفه  دركنارش نشست و به او گفت: تو كه  اینهمه استواری نشان میدادی اكنون خواهیم دید كه طاقتت دربرابر مرگ چند است!

 بابك گفت: خواهید دید.

چون  یك دست بابك را به شمشیر زدند،  بابك با خونی كه از بازویش فوران میكرد صورتش را رنگین كرد. خلیفه ازاوپرسید: چرا چنین كردی؟ بابك گفت:  وقتی دستهایم را قطع كنند خونهای بدنم خارج میشود و چهره‌ام زرد میشود، و تو خواهی پنداشت كه رنگ رویم از ترسِ مرگ زرد شده است.  چهره‌ام را خونین كردم تا زردیش دیده نشود

به این ترتیب دستها و پاهای بابك را بریدند . چون بابك برزمین  درغلتید، خلیفه دستور داد شكمش را بدرد.. پس از ساعاتی كه این حالت بربابك گذشت، دستور داد سرش را از تن جدا كند. پس ازآن چوبه‌ی داری در میدان شهر سامرا افراشتند و لاشه‌ی بابك را بردار زدند، و سرش را خلیفه به خراسان فرستاد 

آخرین گفتار بابک ( به نوشته کتاب حماسه بابک اثر نادعلی همدانی )

 چنین بوده است :

تو این معتصم خیال مکن که با کشتن من فریاد استقلال طلبی ایرانیان را خاموش خواهی کرد من لرزه ای بر ارکان حکومت عرب انداخته ام که دیر یا زود آن را سرنگون خواهد نمود . تو اکنون که مرا تکه تکه میکنی هزاران بابک در شمال و شرق و غرب ایران ظهور خواهد کرد و قدرت پوشالی شما پاسداران جهل و ستم را از میان بر خواهد داشت ! این را بدان که ایرانی هرگز زیر بار زور و ستم نخواهد رفت و سلطه بیگانگان را تحمل نخواهد کرد من درسی به جوانان ایران داده ام که هرگز آنرا فراموش نخواهند کرد .

من مردانگی و درس مبارزه را به جوانان ایران آموختم و هم اکنون که جلاد تو شمشیرش را برای بریدن دست و پاهای من تیز میکند صدها ایرانی با خون بجوش آمده آماده طغیان هستند مازیار هنوز مبارزه میکند و صدها بابک و مازیار دیگر آماده اند تا مردانه برخیزند و میهن گرامی را از دست متجاوزان و یوغ اعراب بدوی و مردم فریب برهانند

اما تو ای افشین . . . در انتظار

و بدینسان نخست دست چپ بابک بریده  شد و سپس دست راست او و بعد پاهایش و در نهایت دو خنجر در میان دنده هایش فرو رفت و آخرین سخنی که بابک با فریادی بلند بر زبان آورد این بود  :

" پاینده ایران  "

روز اعدام بابک خرمدین و تکه تکه  کردن بدنش در تاریخ  2  صفر سال  223 هجری قمری انجام گرفت که مسعودی در کتاب مشهور مروج الذهب این تاریخ را برای ایرانیان بسیار مهم دانسته است اعدام بابك چنان واقعه‌ی مهمی تلقی شد كه محل اعدامش تا چند قرن دیگر بنام  خشبه‌ی بابك  یعنی  چوبه‌ی دار بابك در شهرِ سامرا كه در زمان اعدام بابك پایتخت دولت عباسی بود شهرت همگانی داشت و یكی از نقاط مهم و دیدنی شهر تلقی میشد برادر بابك یعنی آذین را نیز خلیفه به بغداد فرستاد و به نایبش در بغداد دستور نوشت كه اورا مثل بابك اعدام كند. طبری مینویسد كه وقتی دژخیمْ دستها و پاهای برادر بابك را می‌بُرید، او نه واكنشی از خودش بروز میداد و نه فریادی برمی‌آورد. جسد این مرد را نیز در بغداد بردار كردند.(تاریخ ایران-دکتر خنجی) معتصم  خلیفه عباسی ،چنانکه نظام الملک در سیاست نامه خود می نویسد به شکرانه آنکه سه سردار مبارز ایرانی،بابک ، مازیار وافشین رو که هر سه آنها به حیله اسیر شده بودند به دار آویخته بود،مجلس ضیافتی ترتیب داده بود که در طول آن 3 بار پیاپی مجلس را ترک گفت و هربار ساعتی بعد برمی گشت.در بار سوم در پاسخ حاضران که جویای علت این غیبت ها شده بودند فاش کرد که در هر بار با یکی از دختران پدر کشته این سه سردار همخوابگی کرده و بکارت آنان را گرفته است،و حاضران و او از این بابت به نماز ایستادند و خداوند را شکر گفتند.

تولدی دیگر- شجاع الدین شفا.

Source: //en.netlog.com/cat_kitty21/blog/blogid=33754...


Share/Save/Bookmark

Recently by Cost-of-ProgressCommentsDate
The Real Iranian Top Gun
15
Aug 21, 2012
It Happened
92
Jul 16, 2012
Work Sets You Free
11
Jul 16, 2012
more from Cost-of-Progress
 
MRX1

I am convinced

by MRX1 on

that if the technology that exist today in terms communication existed thirty some years a go, these roaches may have never come into power. If the general population were able to access important information about Iranian history and identity, if they were able to see the savegery of islamists on T.V's and Utubes gunning down people and throwing acid on the faces of women, the whole society may have acted differently......

As for Babak no doubt he was agreat hero. sad to see people moarn hossein, hassan, ali and all these butchers who raped Iran but  no one mentions  these figures any where. Now we have a new phenomena where group of sepratists call Babk Turk and not Iranian, go figure this one.... 


Islam goes to Hell .

Too sad of a story ...

by Islam goes to Hell . on

We Iranian as i have suggested in my other blog must creat Under Ground Milita ASSASSIN Fighters and start assassinating these Mullahs and Ayatollah and their supporters till the final establishment of Democracy in Iran and the final Tribunal of these Bastards Muslim Regime who have Murdered thousands upon thousands of Iranian ( our people ) for ISLAM and it's imposition to us and put an end to their existance , so this SHIT would be flushed in the history's TOILETT like the other previouse regime, the Shah of Iran .   It is also too depressing that not many Iranian know that past history of the Arab invasion of our country ( there is a nice book that i have heard of which is written by TABARI ) and how our HEROES were murdered by these savages of Medineh .   It is time that all Iranian stood up and defend their country in any way they can in and out side of Iran to protect our national Pride and cultural herritage , that would take an organized cooperation fristly in creating the National Democratic Party , and then the creation of the Militia Under Ground Aassassins against this regime's Ayatollahs and Clerics  , putting fear in their hearts and eliminate them by terror and assassination inside and outside of Iran .   One more surprising thing is that these Ayatollahs are all supposedly of Iranian origine ! how come they are defending the Killers of MEDINEH and murdering  their own country men ?!   How safe is the information wirtten in this blog ?! I am sure the regime's secret service is monitoring all the web sites ,in that case i do not know how we can pass messages other wise .   www.BahramMoshiri.com   The Moshiri's web site discloses even more crimes of invaders of Iran ....        

Amir Sahameddin Ghiassi

So it is in the history

by Amir Sahameddin Ghiassi on

The Khalief of Bahghad is now alive. They do the same thing now.