دیوهای ایران قدیم


Share/Save/Bookmark

divaneh
by divaneh
05-Dec-2009
 

داشتیم کتاب "اساطیر ایران باستان" را می خواندیم که رسیدیم به اسامی و افعال دیوهای ایران قدیم. متوجه شدیم که آن زمان جنگ آفریده های نیک با دیوها به آن سختی نبوده چون که تعداد دیوها خیلی کمتر از امروز بوده. کارهایشان هم به پلیدی دیوهای امروز نبوده، مثل "نو به نو دیو" که کارش این بوده که هر وقت شما گناه کردید او خوشحال بشود و دو دست بابا کرم برقصد. این هم فهرست نامها و وظایف دیوهای باستان که از کتاب فوق تالیف عصمت عرب گلپایگانی اقتباس شده. در پایان هم نام دو تا از دیوهای جدید را اضافه کرده ایم. شما هم اگر دیو جدید دیگری میشناسید می توانید اضافه کنید.

میتوخت

دیو بدگمانی و بد خواهی و در اوستا به معنی سخن دروغ است.
اگه تش

این دیو آفریدگان را از هر چیز نیکو انکار می کند.
دیو خشم

این دیو دعوا راه می اندازد و در صدد بوجود آوردن جنگ و ستیز است. اگر نتواند بین آفریده های خوب دعوا راه بیاندازد، می رود و در اردوی دیوان نزاع بر پا میکند.

زرمان

این دیو پیری است که نفسش هم بوی بد می دهد.

چشمک
دیوی است که زمین لرزه می آورد و گردباد ایجاد می کند وبه مقابله با ابرها بر می خیزد.

ورن

دیوی است که عمل جنسی قبیح مکند و مردم را گمراه می سازد.

بوشاسپ

دیو تنبلی است که هنگام سحر سعی می کند مردم را در خواب نگه دارد.

سیج

این دیو نابودی را برای بشر می آورد. خانه هائی که کودک در آنها وجود دارد هدف او می شوند.

هیچ

دیو تنگسالی و خشکی است.

آزدیو

این دیو حرص و آز است و اگر تمام خواسته و ثروت گیتی را به او بدهند ، باز هم سیر نمی شود.

پنی

دیو خست است که همه چیز را انبار می کند و نه خودش می خورد و نه به هیچ کس دیگر می دهد.

نس

این دیو بر تنهای مرده فرمان می راند و آنها را نا پاک می کند.

فریفتار

این دیو مردم را فریب می دهد تا گناه کنند.

اسپزک

این دیو کارش سخن چینی است.

اناست

دیو زورگویی است

اگاش

این دیو شور چشم است و مردم را چشم می زند.

دیو استویداد

دیو مرگ است که استخوانهای انسان را می شکند و آدم را می کشد.

دیو شور چشمی

دیوی است که وقتی مردم چیزی ببینند و ایزدان را نام ببرند آن را نابود می کند.

بوایتی

این دیو وظیفه اش تباه کردن و هلاکت و فریب دادن است. وظیفه دیگر او از بین بردن زرتشت است.

اپوش دیو و اسپینجگر

دیوانی هستند که با ایزد باران ساز (تیشتر) در جنگ هستند. قبل از باران، برق از گرز تیشتر شراره میزند و رعد صدای فریاد اسپینجگر است.

دزیائیریا

دیو بد سالی و قحط سالی و رقیب دیگر تیشتر.

کندک دیو

برای جادوگران به معنای باره و حصار است.

نو به نو دیو

دیوی است که هرگاه آفریدگان گناه می کنند ، برای آنها شادی و خوشحالی میکند.

اباختران

ستارگان سیاهی هستند که بر ضد اختران (ستارگان خوب) می ایستند و تعدادشان هفت تن می باشد.

* * * * * * * * * * * * * *

این دو تا دیو جدید را هم ما اضافه کردیم.

چرندک

این دیو کارش چرند گفتن است. چرت و پرت میگوید و خرافات می بافد و سعی می کند مردم را تا ابد در جهالت نگه دارد.

مفتی به به

دیو مفت خوری است. این دیو کونش را می زند زمین و هیچ کار نمی کند و مفت می خورد و حرفهای یا مفت می زند. اگر هم کسی اعتراض کند به اناست (دیو زورگویی) میگوید که حسابش را برسد.


Share/Save/Bookmark

Recently by divanehCommentsDate
زنده باد عربهای ایران
42
Oct 18, 2012
Iran’s new search engine Askali
10
Oct 13, 2012
ما را چه به ورزش و المپیک
24
Jul 28, 2012
more from divaneh
 
divaneh

Dear Gordzad

by divaneh on

Thank you for adding the modern Divs (devils). They are so real. And they sometime possess the same person, who then thinks that he/she knows it all and uses the power to lead the society to disasters.

I did actually add two modern Divs at the end of the blog. Here are the translations for those two.

-Charandak (The Div of nonsense): This Div just talks nonsense and his duty is to keep people in the dark and deceive them to believe in the old superstitions and baseless beliefs for ever.

Mofty Bah Bah (Parasite Div): This Div acts as a parasite in the society. This sponger does not do any useful work and just lives off other people, and if needed, uses extortion and force.

 


Gordzad

Modern Divs

by Gordzad on

Dear Divaneh,

Why not add a few modern Divs to your list? There are plenty of them around:

- The Power Div (Div-e ghodrat): Some scholars think he was a nice div-che (young Div) but changed since he found a magic chair to sit on. Once he sits on it, he stops all normal life and won't let go until external forces remove him. Fortunately for him, he can possess the next one that finds the chair and the same story repeats. Very few people have been immune to his possessing poswer (Mandela and Gandhi, nobody from Iran, though).

- Doctor Div: Sometime even called the Engineer Div, this Div has been around the world seeking diplomas and certificates. Why he does that is unclear yet, as in his daily work he really doesn't need any doctorate (is already excellent in what he does). He has remedy for everything and can do anything. Due to his nature and thanks to the certificates, he is all-knowing.  Works closely with the Power Div, at least at the moment. 


divaneh

Dear Parsa

by divaneh on

Thank you for your kind comments. Your help in translating this article would be greatly appreciated.


Ali A Parsa

You are not Divaneh!

by Ali A Parsa on

Excellent job. On the contrary you are one of the wisest persons I have come across as evidenced by this work. You have included the warnings of our traditional culture against all evil acts that are going unnoticed in our contemporary world. How clever!

I only wish that you an some other interested people translate these into English and perhaps other languages so that they can be passed to our future generations. I would be willing to help in that if it is alright with you. Thanks again. A.P.

 

khody