ابراهیم را بگیرید


Share/Save/Bookmark

divaneh
by divaneh
14-Dec-2009
 

- آی ، ابراهیم رو بگیرید.

- چی شده؟

- ابراهیم رو بگیرید. دوباره آمده توی بتکده خرابکاری کرده. بگیریدش.

- چکار کرده؟

- عکس بت بزرگ رو پاره کرده.

- آوردیمش. ابراهیم را آوردیمش.

- بابا ولم کنید. از جون من چی می خواهید.

- بیا ببینم، حالا دیگه عکس بت بزرگ رو پاره می کنی و قیچی رو می گذاری توی دست بت کوچک !

- کدام بت، کدام عکس، کدام قیچی؟

- خوبه، دیگه حاشا نکن. اون دفعه اومدی بتهای ما رو شکستی و تبر رو گذاشتی توی دست بت بزرگ و اون بیچاره بی زبان رو محکوم کردی. ما دیگه گول نمی خوریم. آخه مگه مرض داشتی که مجسمه های به اون خوشگلی رو شکستی؟

- بابا حالا یک روز هم ما عصبانی شدیم و یک کاری کردیم. الان یک عمره که دارم انگشت ندامت می گزم. من دیگه غلط کنم که همچه کاری بکنم. من چند تا مجسمه گلی شکستم که دیگه کسی نتونه به حساب اونها مردم رو خر کنه. اینها رفتند و به جایش یک بت گنده نامرئی توی آسمون ساختند و مردم رو بیشتر خر کردند. حالا هر سال چند میلیون از همونها می روند و لنگ می بندند و دور همان خانه ای که یک روز پر از بت بود می چرخند. بعد هم هلپ هلپ می دوند و سنگ می زنند به دیوار. آخر کار هم یک مشت گوسفند لنگ بسته خون یک مشت گوسفند کون پتی رو می ریزند. بهانه اش رو هم می اندازند گردن من که یک روز دلم هوس کباب کرد و یک گوسفند زدم زمین.

- این قدر ور نزن و بگو چرا عکس بت ما رو پاره کردی؟

- گفتم که، بابا این دفعه واقعاَ کار این بت کوچیکه بوده.

- دروغ نگو. خودت می دونی که این بت کوچیکه کوکیه. کوکش می کنند، حرف می زند و تکان می خورد ولی قیچی نمی تواند دستش بگیرد.

- خوب شاید همونها که کوکش می کنند عکس رو پاره کرده اند.

- دیوار حاشا بلنده ولی ما مدرک داریم. می دانیم تو بودی.

- مدرک دارید؟

- آره به ما می گویند جمهوری اسلامی. این هم مدرک. این عکس رو نگاه کن. این دستی که عکس بت ما رو پاره کرده، پنج تا انگشت داره. دستتو بیار جلو ببینم چند تا انگشت داری.

- این هم شد مدرک. خودت هم پنج تا انگشت داری.

- حالا دیگه به ما تهمت می زنی قاتل. مدرک به این واضحی رو هم انکار میکنی؟ می خواهی بت بشکنی و آرامش جامعه رو به هم بزنی. حالا می بینی. آهای یاَجوج بردار مرتیکه رو ببر شکنجه اش کن تا اعتراف کنه. به ماَجوج هم بگو دم در کشیک بده.


Share/Save/Bookmark

Recently by divanehCommentsDate
زنده باد عربهای ایران
42
Oct 18, 2012
Iran’s new search engine Askali
10
Oct 13, 2012
ما را چه به ورزش و المپیک
24
Jul 28, 2012
more from divaneh
 
divaneh

My pleasure Fatollah

by divaneh on

Sweet Dreams


Fatollah

LOL - divaneh

by Fatollah on

you made my day/evening, now I will crawl to bed with a grin ...

 Fatollah in desperate need for grins these days :) 


divaneh

Glad you found it funny

by divaneh on

Glad you found it funny. I think there is also a sad element that thousands of years after Ibrahim, we still can’t get rid of the totems.

Little Tweet, that's so nice of you. No one has ever called me a genius. wey. 

Ali P., I agree with you, if Ibrahim would live in our time, he would have been arrested for anti-social behaviour.

MDP, it was not really Moses, it was Charlton Heston. Did you honestly think it was Moses?

Midwesty, I didn't understand, do you mean we cannot trust Seda va Sima?

IRANdokht, thank you for your heart-warming comment.


IRANdokht

Very Funny

by IRANdokht on

This is a great satire. It's laugh outloud funny :o)

Thank you again and please write more.

IRANdokht


Midwesty

They said..

by Midwesty on

A holly man by accident saw Satan worshiping whole-heartedly the god in a dark corner. After he was done with his ritual the holly man approached him and asked. What the heck was that? He said what? The holly man replied, your sincere prayer to god, that doesn't comply with what we usually read about you...Satan replied: Don't believe what you read because from the divine judgment my enemy got to hold the pen.

So whomever has the camera gets to write the history.


Multiple Personality Disorder

نه بابا! این کار ِ موسی بوده

Multiple Personality Disorder


بیست دقیقه هم ازش فیلمبرداری شده.


Ali P.

LOL...

by Ali P. on

I always had a problem with Ebrahim...causing all kinds of property damage and getting away with that....


Little Tweet

Genius Pishy

by Little Tweet on

This is HILARIOUS!