زبان خر را خرکچی می فهمد

Fatemeh Zarei
by Fatemeh Zarei
30-Dec-2010
 

شغل خوبی دارم. نه تنها خوب است بلکه می دانم از اگر از این کار بروم هم بی کار نمی مانم. مهارت جدیدی کسب کرده ام که شغل بعدی ام را تضمین می کند. البته قبول دارم که استعداد هم داشتم. می توانم بروم استریپر بشوم. دور میله برقصم. از آن رقصهایی که هی کون آدم پیچ و تاب های عجیب و غریب ورمی دارد. چرا؟ از بس جلوی دوربین سیفون توالت های شیک اینجا قر و قمیش آمده ام تا کونم را شناسایی کند و سیفون را بزند. یا نمی زند یا چند بار پشت سرهم عمل می کند و گند می زند به سرتا پای آدم. گاهی فکر می کنم من قرار است بشاشم توی این کاسه یا این قرار است بشاشد به من.

نمی دانم کونم کوچک است؟ رنگش ایراد دارد؟ ایراد که نه مثلا اینکه این سیفون ها برای کون های خیلی سیاه یا کون های خیلی سفید طراحی شده و رنگهای میانه را نمی شناسند. یا شاید به قدر کافی نمی شاشم تاگلوی توالت پر شود.

هر چه هست من سر از تکنولوژی اش در نمی آورم ولی به مهارت های من افزوده. با همه مشکلات زبان که اینجا گریبان آدم را می گیرد تازگی ها زبان این چشم الکترونیکی را بهتر می فهمم. کونم را می چرخانم آن هم چشمکی می زند و عمل می کند.


Share/Save/Bookmark

Recently by Fatemeh ZareiCommentsDate
فردا قرار است شما بمیرید
-
Aug 20, 2012
Goodbaye Party
-
Aug 10, 2012
جیگر جون
-
Aug 03, 2012
more from Fatemeh Zarei
 
Flying Solo

Motion Detectors

by Flying Solo on

Cute Story.  I can never figure out those dreaded motion detectors.  I usually set them off before I've finished my business and don't even get me started on the ones at the sink.  Besiyaar mohaarat mikhahad!

Sorry to burst your bubble though Khanoum Zarei. But unless you are under 25, you can pretty much kiss a career in pole dancing, good bye, no matter how good you can jive and jiggle.

Great to see you on the blog side.

 Happy New Year. 


statira

very funny

by statira on

Een khanum chegadr jalabe.


Monda

so funny

by Monda on

May your 2011 bring on more of such issues, for us to read :o)


Anahid Hojjati

Happy New Year

by Anahid Hojjati on

.


Faramarz

اینکه مشکلی نیست

Faramarz


اول از همه فاطی خانوم، سعی کنین که بیشتر این کارهاتونو توی خونه سر صبح  انجام بدین که این مسائل پیش نیاد. ولی اگرسر کارمجبور شدین و توی موقعیت اضطراری قرار گرفتین و چراغ قرمز چشمک زن همینجوری محو شما شده بود و سیفون را نمیزد، سر پا وایستین و مثل کلاس باله یک پاتونو بیارین بالا تو دم گوشتون! این سبب خواهد شد که حواس چراغ پرت بشه و سیستم  راه بیوفته!

دم شیر دستشویی هم اگر گیر کردین، چندتا دست و بشکن بزنین اونهم راه میوفته!


مخترع این سیستم ها دستشویی خانوم های ایرانی مقیم امریکا هستن و باسه همینه که همه چیز با قروغمزه و بشکن و دست کار میکنه!


Anahid Hojjati

very funny, several blogs can be written about US toilets

by Anahid Hojjati on

Dear Ms. Zarei, your blog is very funny. Indeed this seems to be a problem. I think few blogs can be written about toilets in US. One funny thing that I once noticed was the name that a toilet paper dispenser had on it. I do not remember it exactly but it had words such as critical, hazard, big words. I have worked on airplane systems and this toilet paper dispsenser had a more critical sounding name on it than any airplane system. I wish I remembered it. And then the issue of how to get water to wash your hands, each  sink seems to use a different technology. Sometimes I am the confused one and sometimes I am the one that figures it out  and I see some poor confused lady smiling and following my lead. In any case, your blog is interesting since it writes about another seemingly unnecessary complication to just get the toilet flushed.


Shazde Asdola Mirza

This is an annoying problem, but I have a simple solution

by Shazde Asdola Mirza on

 

1. Tear a two-piece toilet paper;

2. Place it over the siphon "eye";

3. After you are done, lift that paper from the eye, so that it flushes when you are ready.

PS: have a happy and worry-free new year,

Kharakchi ;-)