حافظ از زبان فریدون مشیری


Share/Save/Bookmark

حافظ از زبان فریدون مشیری
by Hajminator
21-Jan-2009
 

کلامی زیبا از مشیری در وصف لسان الغیب حافظ ، بخوانید و لذت ببرید :روح رویایی عشق ، از برچرخ بلند، جلوه ای کرد و گذشت؛شور در عالم هستی افکند.

‫شوق ، در قلب زمان موج زنان ، جان ذرّات جهان در هیجان،«رهرو منزل عشق، فاش گوید که ز مادر به چه طالع زادم: بندهء عشقم و از هر دو جهان آزادم»

‫ای خوشا دولت پایندهءاین بندهء عشق ، که همه عمر بود بر سر او فرّ همای.«خشت زیر سر و بر تارک هفت اختر پای»

‫بندهءعشق بود همدم خوبان جهان: «شاه شمشاد قدان، خسرو شیرین دهنان»

‫بندهءعشق چه دانی که چه ها می بیند: «در خرابات مغان نور خدا می بیند»

‫ ‫بندهءعشق ، چنان طرح محبّت ریزد ؛ «کز سر بندگی کون و مکان بر خیزد»!

‫باده بخشند به او ، با چه جلال و جبروت ، «ساکنان حرم ستر وعفاف ملکوت»!

‫بندهء عشق ، ندارد به جهان سودایی ، «از خدا می طلبد :صحبت روشن رایی»!

‫یک سخن دارد، اگر دارد صدگونه بیان، همه روی سخنش با انسان:

«کمتر از ذرّه نه ای ، پست مشو، مهر بورز   تا به خلوتگه خورشید رسی چرخ زنان!»

‫گل،به یک هفته ، فرو می ریزد ، سنگ می فرساید،

‫آدمی ، می میرد ، نام او گردش ایّام ، مدام، زیر خاکستر خاموش فراموشی ، می پوشاند،

‫شعر حافظ ، امّا، هر چه زمان می گذرد ، تازه تر ، با طراوت تر ، گویا تر، روح افزاتر ، رونق و لطف دگر می گیرد !

‫لحظه هایی ست که :انسان ، خسته ست ، خواه از دنیا ، از زندگی ، از مردم ، گاه حتی از خویش!

‫نشود خوشدل، با هیچ زبان ، نشود سر خوش ، با هیچ نوا ، نکند رغبت بر هیچ کتاب ، نبرد راه به دوست، راست ، گویی همه غم های جهان در دل اوست!

‫چه کند آن که به او این همه بیداد رسد؟ باز هم حافظ شیرین سخن است ؛ که به فریاد رسد!

‫جز حریمش نبود هیچ پناه، نیک بخت آن که بدو یابد راه ،

‫چاره ساز است به هر درد ، که مرهم با اوست، به خدا همت پاکان دو عالم با اوست .

ای همه اهل جهان، ای همه اهل سخن ، آیا این معجزه نیست!؟

‫کس ، بدان گونه که بایست ، نخواهد دانست، این پیام آور عشق ، چه هنرها کردهست!

‫به فضا در نگرید!آسمان را ،

‫«که ز خمخانهء حافظ قدحی آورده ست»


Share/Save/Bookmark

Recently by HajminatorCommentsDate
The End of a Reign
5
Jan 02, 2011
Why the heck, Mahmoud didn’t inaugurate the Bushehr plant?
18
Nov 27, 2010
Ahmadinejad's Foreign Policy
19
Nov 07, 2010
more from Hajminator
 
default

Who would we run to if Hafez was not there to listen to us to

by Hafez admirer (not verified) on

calm us and to guide us. I discovered Hafez when I was in my early 20's and he has been with me ever since. When the going gets impossible I go to him for a word of wisdom. We need a lot more poetry on this website. Thaks for posting. Just a reminder for the admirer of Hafez //www.neyestan.com/index.asp


Souri

Dear hajminator

by Souri on

I didn't know this poem of Moshiri, but really LOVED it !! Very great, very interesting. All he said is right. Hafez is the real God of poetry and also humanity and human philosophy. Hundred thanks to you for choosing this poem to share.