گرسنه چشم

M. Saadat Noury
by M. Saadat Noury
26-Feb-2012
 

 

 

 

چهار پاره

گرسنه چشم * ، اگربا شی به هر سوی
به خوا نند ت ، یکی هیز_ مزور

چو سعد ی ، خو‌ش نگر تنها به یک روی
که سیری را ، نبا شد زان میسر

دکتر منوچهر سعادت نوری

 * با الهام از سعدی که چنین سرود:

ز من مرنج که بسیار بنگرم سوی ات
گرسنه چشم ام و سیری ندارم از روی ات :  سعدی


Share/Save/Bookmark

more from M. Saadat Noury
 
M. Saadat Noury

این گرسنه چشم آخر هم سیر نشد ز ایشان

M. Saadat Noury


Dear AI Thank you for the poem on Hungry Eye; please accept this in return

گفتی که کجار رفتند آن تاجوران اینک
 ز ایشان شکم خاک است آبستن جاویدان
 بس دیر همی زاید آبستن خاک آری
 دشوار بود زادن، نطفه ستدن آسان
 خون دل شیرین است آن می که دهد رزبن
 ز آب و گل پرویز است آن خم که نهد دهقان
 چندین تن جباران کاین خاک فرو خورده است
 این گرسنه چشم آخر هم سیر نشد ز ایشان
 از خون دل طفلان سرخاب رخ آمیزد
 این زال سپید ابرو وین مام سیه پستان
 خاقانی ازین درگه دریوزهٔ عبرت کن
تا از در تو زین پس دریوزه کند خاقان ... : خاقانی


All-Iranians

گرسنه چشمی ما کاسه گدایی کرد

All-Iranians


فغان که کاسهٔ زرین بی نیازی را

گرسنه چشمی ما کاسه گدایی کرد

//ganjoor.net/saeb/divan-saeb/takbeit/sh680/


M. Saadat Noury

Shakespeare's hungry eyes

by M. Saadat Noury on

Dear AI Thank you for the English poem on Hungry Eyes; please accept this in return

Shakespeare's sonnet 56  Thy hungry eyes even till they wink with fullness,,

 //www.shakespeare-online.com/sonnets/56.html


M. Saadat Noury

Dear Anahid

by M. Saadat Noury on

Thank you for your kind comment and the poem; please accept this in return

  Dirty Dancing-HUNGRY EYES //www.youtube.com/watch?v=WUxxTYFf-6E


All-Iranians

A Poem on the Hungry Eyes

by All-Iranians on

I am the girl with the hungry eyes
Looking for your smile to shine on me
Coating me warm and perfect
And waiting for you
To tell me I’m beautiful
To tell me you love me
To tell me you’re proud of me ....

//giveheravoice.wordpress.com/2011/03/28/client-journal-poem-hungry-eyes/


Anahid Hojjati

Dear Ostaad, related to same subject

by Anahid Hojjati on

There is this Eric Carmen songs which was also played on "Dirty Dancing" movie:

I've been meaning to tell you
I've got this feelin that won't subside
I look at you and I fantasize
You're mine tonight
Now I've got you in my sights

CHORUS:
With these hungry eyes
One look at you and I can't disguise
I've got hungry eyes
I feel the magic between you and I

I want to hold you so hear me out
I want to show you what love's all about
Darlin tonight
Now I've got you in my sights

CHORUS

Now I've got you in my sights
With these hungry eyes
Now did I take you by surprise
I need you to see
That you were meant for me

CHORUS FADES


All-Iranians

ناپاک چشم در لغت نامه دهخدا

All-IraniansM. Saadat Noury

گرسنه چشم در لغت نامه دهخدا

M. Saadat Noury


Dear AI   Thank you for your informative link; please accept this in return

گرسنه چشم در لغت نامه دهخدا
//www.loghatnaameh.org/dehkhodaworddetail-1b98456d1ea54654974d35a2e9f69748-fa.html


M. Saadat Noury

دیوانه ی فرزانه

M. Saadat Noury


با سپاس و در پاسخ، سروده ای از فیض کاشانی ، البته از دیدگاهی دیگر به گرسنه چشم تقدیم حضور می شود:

گه جلوه ی لاهوت دهد جام شرابم
گه عشوهٔ نا سوت فریبد بسرابم
 گه نقل و کباب از کف جانانه ستانم
 گه فرقت جانانه کند سینه کبابم
 جز محنت دوریش عقابی نشناسم
 جز شادی نزدیکی او نیست ثوابم
 بی‌دوست یکی تشنه لب گرسنه چشمم
 با دوست چو باشم همه نانم همه آبم
 شد عمر گرامی همه در مدرسه ها صرف
 کو عشق که فارغ کند از درس و کتابم
 کو عشق که معمور کند خانه دل را
 عمریست ز ویرانی دل خانه خرابم
 تا چند درین باد به سرگشته توان بود
 ای خضر خدا ره بنما راه صوابم
 فیض و سر تسلیم و رضا بر قدم دوست
 گر تیغ کشد بر سر من روی نتابم : فیض کاشانی


All-Iranians

هیز در لغت نامه دهخدا

All-Iraniansdivaneh

این گرسنه گرگ بی ترحم

divaneh


مانند همیشه بسیار زیبا سرودید و با خواندن این چهارپاره یاد این بیت سعدی افتادم:

این گرسنه گرگ بی ترحم ، خود سیر نمی شود ز مردم

ابنای زمان مثال گندم ، وین دور فلک چو آسیاب است