رویای سیزده بدر


Share/Save/Bookmark

M. Saadat Noury
by M. Saadat Noury
26-Mar-2010
 

xxx

رویای سیزده بدر

ریزش قطره های با ران بود
تا  که بر آسمان نظر کردم

خشکسا لی ، خوشا به پایان بود
چون ز ا سطوره ها گذر کردم

کاخ ظا لم ، شکسته بنیان بود
خا نه ی عشق را مقر کردم

کین و نفرت نبود و احسان بود
به سرای صفا سفر کردم

بد ستمگر به کنج زندان بود
دوستان را از  آن خبر کردم

عصر آزاد و فخر ایران بود
نفس_ خویش ، تازه تر کردم

هموطن شا دما ن و رقصا ن بود
سیزد ه ی عید را ،  بد ر کردم
           
دکتر منوچهر سعا دت نوری
فروردين ۱٣٨۹

xxx


Share/Save/Bookmark

more from M. Saadat Noury
 
M. Saadat Noury

My thanks go to

by M. Saadat Noury on

Souri: for your lovely Bah Bah!
All-Iranians: for all comments and the links.
Homan: for your nice words, wishes, and reciting a poem by Hamid Mossadegh.
Ladan: for your great comment on this post. Happy Sizdah Bedar to you too!
MPD: for your very meaningful verses that contain small but important messages. BTW you are one of the most creative persons who started posting poems together with links to very thoughtful images. Thank you again.
Goltermeh: for your nice pros and verses.


All-Iranians

استوره ی سيزدهم ماه فروردين

All-Iranians


روز سيزدهم هر ماه روز تير يا تيشتر فرشته ي باران است كه استوره ي نبرد «تيشتر»  (نشانواره ي تر سالى) و «اپوش» (نشانواره ي خشكسالي) به او وابسته است  . در روز سيزدهم ماه فرودين مردمان به صحرا مي رفتند و در كنار جويباران و رودخانه ها به ستايش ايزد باران مي ايستادند تا ترسالي را برايشان به ارمغان آورد

دکتر تورج پارسی


All-Iranians

ترانه ی محلی سیزده بدر

All-Iranians


سیزده بدر  سال دیگه خونه ی شوهر بچه به بغل


goltermeh

مثل همیشه پربار و پر معنا

goltermeh


ممنون
مثل همیشه پربار و پر معنا
موفق باشید

goltermeh

شعر زیبای تو ز بر کردم

goltermeh


شعر زیبای تو ز بر کردم
هفتم  عید را ،  بد ر کردم!


Multiple Personality Disorder

این شعر را خواندم ، حال کردم

Multiple Personality Disorder


عکسها را دیدم، کیف کردم


Ladan Farhangi

Thank you Dr Noury

by Ladan Farhangi on

For sharing, and have a lovely Sizdah Bedar!


Ladan Farhangi

Lovely images and magnificent picturesque poem

by Ladan Farhangi on

Lovely images, truly a picturesque poem. Bountiful and Abundant...Perfect for Sizdah Bedar.


Ladan Farhangi

چقدر نکته سنج و به موقع

Ladan Farhangi


سپاس


Homan Mohabadi Ebrahimi

چند خط از شعر آبی و خاکستری و سیاه حمید مصدق

Homan Mohabadi Ebrahimi


و این چند خط از شعر آبی و خاکستری و سیاه حمید مصدق را هم برای یاد آوری بی مناسبت ندیدم." کوه باید شد و ماند/ دشت باید شد و خواند /رود باید شد و رفت/... گرچه شب تاریک است، دل قوی دار سحر نزدیک است". شادکام و پیروز باشید


Homan Mohabadi Ebrahimi

به امید روز روشن آزادی

Homan Mohabadi Ebrahimi


به امید روز روشن آزادی از زنجیرهای نادانی، فریاد عشق از اعماق دل و جان بر می آوریم و ایران عزیزمان را با عشق و اتحاد دوباره میسازیم


Homan Mohabadi Ebrahimi

Hi Ostaad

by Homan Mohabadi Ebrahimi on

A very nice and beautiful poem, thank you for sharing.


All-Iranians

About the rain and drought on 13-Bedar

by All-Iranians on

"Iranians believed that the demon of drought was defeated at midday of Sizdah Bedar"

Source: M. A. Panahi

And you put it on the poetry very professionally; thank you again.


All-Iranians

Dear Dr Saadat Noury

by All-Iranians on

This is an excellent poem on Sizdah Bedar. The links to the images are also fantastic, patriotic , and very thoughtful. Thank you for posting this poem together with those powerful links.


Souri

Bah Bah!

by Souri on

Aali! I liked this poem so much Dr Saadat Noury. So beautiful !

Thanks for sharing.