خداحافظ "ماما آفریقا"!

Mahasti Shahrokhi
by Mahasti Shahrokhi
20-Nov-2008
 

خداحافظ "ماما آفریقا"!

Pata Pata-Miriam Makeba-1967


Share/Save/Bookmark

Recently by Mahasti ShahrokhiCommentsDate
رود خانه ای از شعر
3
Sep 10, 2012
محبوب و مردمی
4
Jul 31, 2012
در غیبت آن غول زیبا
63
Jul 23, 2012
more from Mahasti Shahrokhi