"مسئله ی خواهرم" و استفتاء از علما

Mahasti Shahrokhi
by Mahasti Shahrokhi
18-Dec-2008
 

ببینید من تا حالا دو بار فیلتر شدم و دیگر حوصله ی فتیله پیچ شدن را ندارم....
خودتان بروید و "مسئله خواهرم" و استفتاء از علما را همانجا بخوانید.


Share/Save/Bookmark

Recently by Mahasti ShahrokhiCommentsDate
رود خانه ای از شعر
3
Sep 10, 2012
محبوب و مردمی
4
Jul 31, 2012
در غیبت آن غول زیبا
63
Jul 23, 2012
more from Mahasti Shahrokhi
 
Shazde Asdola Mirza

moment khanoom moment

by Shazde Asdola Mirza on

اینکه دیگه استفتا نمیخواد؛ منم جوابشو می‌دونم: سان فران سیس کو!