تاريخ ناگفته‌ی حرمسراهای ايرانی


Share/Save/Bookmark

Mahasti Shahrokhi
by Mahasti Shahrokhi
18-Oct-2008
 
تاريخ ناگفته‌ی حرمسراهای ايرانی

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

بخش اول، زن، کنيز، و حرمسرا در ذهنيت مردان.
بخش دوم، حرمسراي «آغامحمدخان» قاجار و شرح ويژگي‌هاي رفتاري او، از جمله جنون شکنجه‌ و آزار.
بخش سوم، شرح لشکرکشي‌هاي «آغامحمدخان»، قتل عام مردم تفليس، نابودي و غارت گرجستان.
بخش چهارم، حرمسراي هزار نفره‌ي «فتحعلي شاه» قاجار و سوگلي او «طاووس» خانم.
بخش پنجم، طاووس خانم و عاقبت او، تهران قديم.
بخش ششم، «سنبل خانم»، قرباني جنون شاهان قاجار و در عين حال سوگلي
شاه، طغيان حرمسرا.
بخش هفتم، دنياي درون حرمسرا و شرح مسابقه‌ي نرم تنان و زيبارويان در حضور شاه.
بخش هشتم، داستان دل‌باختن ‌شاه قاجار در خلال مسابقه‌ي «نرم‌تنان» به جميله، دخترک فقير.
بخش نهم، شرايط محيطي ـ زيستي زنان حرمسراي قاجار.
بخش دهم، سرگرمي‌ها و تفريحات گوناگون زنان حرم.
بخش يازدهم، «مهدعليا» يکي از قدرتمندترين زنان عصر قاجار.
بخش
دوازدهم، موقعيت زنان دوره‌ي قاجار در خانه و جامعه.
بخش سیزدهم، معرفي چند تن از زنان شاعر حرمسراي قاجار و در بيرون از حرم،«قرة‌العين».
بخش چهاردهم، زنان هنرمند، شاعر، ترقيخواه در دوره‌ي قاجار و مشروطيت.بی بی خانم استرآبادی
بخش پانزدهم، نهضت مشروطيت و شاعران زن ايراني. فخر عظمی ارغون
بخش شانزدهم، انجمن‌ها و جمعيت‌هاي زنان مبارز در دوره‌ي مشروطيت. مشدی گلین خانم، شهرزادی دیگر
بخش هفدهم، نقش زنان در آموزش و پرورش در عصر قاجار.
بخش هیجدهم، فعاليت زنان در تشکيل روزنامه و مطبوعات.
بخش نوزدهم، بخشي از «خاطرات تاج‌السلطنه»."تاج السلطنه"، شورشی دربار قاجار

***

قسمت‌های گوناگون «حرمسرا» را در بخش «گفتار گویا» بشنوید.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

برگرفته از سایت در سایه روشن کلام


Share/Save/Bookmark

Recently by Mahasti ShahrokhiCommentsDate
رود خانه ای از شعر
3
Sep 10, 2012
محبوب و مردمی
4
Jul 31, 2012
در غیبت آن غول زیبا
63
Jul 23, 2012
more from Mahasti Shahrokhi