دو مقاله خواندنی و مفید

Mahasti Shahrokhi
by Mahasti Shahrokhi
20-Oct-2008
 

شکوه میرزادگی در "خط فاصله ما و حاکمان ایران"
نشان می دهد چگونه دروغ و جمهوری دروغ گسترش یافته و حاکمیت، تا چه حد با
دروغ شرعی و مصلحتی، پایه های خود را استوار نگه داشته و چگونه حاکمان
ایران مثل آب خوردن دروغ می گویند و....
بصیر نصیبی نیز در مقاله "حسن داعی و شبکه گسترده لابی ها"
به مسئله ی محدود کردن روزنامه نگاران مستقل توسط رژیم می پردازد و نشان
می دهد چگونه همه چیز در خارج از کشور برای ساکت کردن و تحت فشار قرار
دادن روزنامه نگاران مستقل شکل گرفته و چگونه رژیم برایشان پاپوش می دوزد
و آنها را توسط افرادش تهدید به شکایت می کند و از شیوه های مافیایی و گاه
شاهدان دروغگو برای محکوم کردن آنها استفاده می کند.
خواندن این دو مقاله را به شما توصیه می کنم تا ببینیم در چه فضای پر از دروغ و نیرنگی به سر می بریم.


Share/Save/Bookmark

Recently by Mahasti ShahrokhiCommentsDate
رود خانه ای از شعر
3
Sep 10, 2012
محبوب و مردمی
4
Jul 31, 2012
در غیبت آن غول زیبا
63
Jul 23, 2012
more from Mahasti Shahrokhi