راه بی پایان


Share/Save/Bookmark

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
13-May-2008
 

من ز پربارترن شاخه این فلسفه حکمت جستم؛

و ز بیدارترین مردم این دیده نظر فرمودم.

کوچه پس کوچه این شهر چراغانی را

به تمنای چراغی گشتم.

خاک ده مدرسه را با نوک مژگان رُفتم.

گوش تا گوشه این کوشک ولیک

خالی از گرمی یاری دیدم.

 

حافظم گفت سخن "با لب شیرین دهنان" باید گفت؛

ترس از واقعه،جانا؛ بیجاست.

پست و پهنای و بلندای تن حادثه را باید دید.

جامه ای نو به تن پیر و جوان باید کرد.

سجده بر پای گل سوری برد.

بوسه بر موج نسیم سحری باید داد.

رنگ را باید دید؛

آسمان را فهمید؛

نزد پای تپش اقیانوس

علم طماع ارسطویی را

سر به سر قربان کرد.

نرد را باید باخت.

زند را باید خواند؛

رو به پازند آورد.

آب پاکی ز پرستشگه ناهید آورد.

علف و آب و دل و دیده و محراب و گل آتش را

یکسره باید شست.

کینه را یکشبه از دار محبت آویخت؛

و سیاوش آسا

گام در سینه آتش کوبید.

شیوه مدهشی و مستی را

باید از مرغ سحر وام گرفت.

تا سراپرده خاک و هنر روییدن

یکنفس باید تاخت.

خانه ای بایدساخت؛

و ز نو باید زیست.

 

پس به چاالاکترین باد درین جلگه ترنم کردم.

حُله عقل به دزدان تفلسف دادم.

تشنگی واستدم از دل تبدار کویر.

شمع را به خودسوزی آتش خواندم.

بر در بتکده عشق غلامی کردم.

آب از منطق زنبور عسل نوشیدم.

همچو خور "آینه گردان"رخی گردیدم.

و دل آزاد زاندوه درون وارستم.

 

 

بیست و پنجم اردیبهشت ماه

یک هزار و سیصد و هشتاد و هفت

اتاوا

 


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Manoucher Avaznia

Sepaas;

by Manoucher Avaznia on

Souri Jaan;

 

Sepaas.

 

Manoucher Avaznia


Souri

Re: Manouchehr

by Souri on

About Atashi, here's a link  : //en.wikipedia.org/wiki/Manouchehr_Atashi  I send you also a good website for you can familiarize with Manoucher Atashi's works. He is very great, but never looked after glory and "big names". //www.avayeazad.com/farsi.htm If you like Ardalan Sarfaraz (hope you do, I love him) it may give you an idea to know that he was Atashi's student. Below I post also  a youtube of Atashi : //www.youtube.com/watch?V=6JQ-BZ1C0m4

Manoucher Avaznia

Shookhee Bood

by Manoucher Avaznia on

Orang Jaan;

 

I had just tried to make a subtle joke with great names.  Thanks for the attention.


Manoucher Avaznia

Appreciation

by Manoucher Avaznia on

Souri Jaan; 

 

I have not read any of Mr. Aatahee's poems.  This will trigger me to read his works as well.  Thank you for reminding.


Orang Gholikhani

very beutiful : Influence is never bad

by Orang Gholikhani on

I liked it.

Influence is never bad, Imortant is what you do with it. It reminds me a story my father told me :

As you know : Hafez starts with the Beyte :"Ala Ya ayo hal saghi" This beyte is in Arabe and was told by Yazide !

Shiite People blamed him for that and he replied when you find a Jwel even if it is in a garbage you should take it.

Take care.


Souri

Manouchehr Atashi

by Souri on

I would say more "Manouchehr Atashi" s style.

Very beautiful and meaningful.

Congratulation !


Manoucher Avaznia

A Bad Influence

by Manoucher Avaznia on

Irandokht Jaan;

 

You are right.  What appeals to me the most, in some of Sepehree's latest works, is their music, simplicity, and seeing the beloved everywhere (erfaan); however I think I need plety of refinement to reach his level.  For now, it is the same music that reaches me and rhymes with my inner call.  As Hafez has said:  Kas Nadaanest Ke Sar Manzel'e Maashoogh Kojaast      Een Ghadar Hast Ke Baang Jarassee Mee Aayad.  You see.  It is only bad friends' influence upon this innocent poor soul.

 

Peerooz Baashee


IRANdokht

Loved the images

by IRANdokht on

Dear Mr Avaznia

your poem reminded me of Sohrab Sepehri's work. You have a lot of passion and a beautiful way with words.

Thank you for sharing your wonders, I enjoyed them tremendously. 

IRANdokht