فصل کار

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
01-Nov-2008
 

نه از آن خیل سبکبارانم

که غم کشته دریا نخورم.

فرصت نیم نگاهیم نماند.

راهیی راه درازم یاران.

شوق دیدار رخی برده قرار و تابم.

کوکب راهنمایم اینجاست.

دل من می تپد از گرمی تبدار وصال.

سینه بیدارتر از نیمه تابستان است

و به اندازه پهنای افق بینا دل.

بر لبم آیه هشیاری دوران جاریست.

گوشم انباشته از آواز است؛

شامه ام تازه ز بوی گل سرخ.

مست و دیوانه راهم دیگر.

نه دگر گرگ بیابان دَرَدَم؛

نه دگر ترس ز توفان حوادث خُورَدَم.

هرگزم بیم بلا بندد پای؟

راهجوی طلبم؛ دانش مهر آموزم.

می پالوده به انبان مرا توشه راه.

 

مرغها می خوانند.

فصل کار آمده است.

باید این چینه ابر

بزدایم ز تن دامن گسترده صبح.

 

یازدهم آبانماه 1387

اتاوا


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Manoucher Avaznia

Souri Jaan;

by Manoucher Avaznia on

Thank you and "be-chashm".


Souri

منوچهر عزیز

Souri


بسیار رویا یی و فرحبخش. جان ها را تازه می‌کند.

ما اینجا همه به روح شما  محتاج هستیم دوست عزیز.

این نعمت را هرگز از ما نگیر.

مرسی‌

 


Souri

dear Killjoy

by Souri on

I liked your poem a lot. This is wonderful. I tried to put it in Farsi writing (with your permission) and did a little modest virayesh in it Hope you forgive me. It is so nice, I couldn't hold back. Here it is

فصل کار است و ما بیکارن

مملکت غنی شد از بی‌ عاران

پول نفت را به اسم حزب خدا

همه را آیت الله زده بالا

نام آن را گذاشتند در آمد ملی‌

سهم امت بینوا شده خانه‌های گلی

وه که در موطن گل و بلبل و شعر تر

مردو زن ز غم شده بیمار

گر بپرسی‌ که مرد خانه کجاست

گویدنتت: بساط شیره‌اش برپاست

چونکه جویا شوی ز کار مرد این خانه

به تو گویند که کار مال خر است، دیوانه

گو مرا به چه کار آیدم درین سن و سال *

که به شکر منقل و وافور شدم بی‌ خیال

 

* مردک حدود سی‌ و پنج سال داردdefault

Dear Manochehr,

by Killjoy (not verified) on

Some of the images in your poem carried me away into a distant world that I always dream of, some day, visiting; a peaceful world filled with unadulterated beauty. I cherish these reveries to the point of not being able to live my mundane daily life without them. For me, the motive for going into such dreamlike world seems to exist in different forms and shapes. Today it was your poem.

It was after returning to the realities of our world that the following came to me.

Fasle kaarast o maa beekaar

Mamlekat ghani shod az biaar

Pooleh naft raa beh naameh hezbeh khodaa

Hameh ayatollaah zadeh baalaa

Naameh aan raa goshaatand daraamadeh melli

Nassebeh ommateh beenavaa shodeh khanehaayeh geli

Beh moutaneh gol o bolbol o seh tar

Mard o zan ze gham shodeh beemaar

Gar beporsee keh mardeh khaaneh kojaast

Gooyand keh oo basaateh shire'ash barpaast

Choon keh jooyaa shavi ze kaareh mardeh in khaaneh

Be to gooyad keh kaar maaleh kharast, deevaaneh

Maraa beh cheh kaar aayadam darin sen o saal*

Beh marhemateh manghal o vaafoor shodeh'am beekhiaal

*He's probably thirty-five.