تا مرز بی پایان

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
01-Nov-2008
 

ای شراب ریخته از جام من؛

بی نیاز از عشق بی فرجام من؛

بر جهیده از قفس وز دام من؛

چون توانم آرمت آسان به چنگ؟

 

در پس صد گفتمان پنهان شده؛

خفته در هر سینه ویران شده؛

همنشین جان و اندر جان شده؛

پس چگونه یابمت عاری ز رنگ؟

 

تا که پیمان محبت بسته ایم؛

هم ز زنجیر منیّت رسته ایم؛

تا به دریای غنا پیوسته ایم؛

کی فتد ما را به دل سودای جنگ؟

 

تا سرای ساکن دلدار من

می دود هر ذره ای بی خویشتن؛

آن دلی کو در نیابد این سخن؛

در جهان بسیار نبود پاره سنگ؟

 

این سخن تا سینه کیهان رود؛

تا به پای مرز بی پایان رود؛

چیست تا فکر هر انسان رود؛

کو نمی رقصد درین آوای چنگ؟

 

 

یازدهم آبانماه 1387

اتاوا


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia