غوغا در شهر

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
04-Nov-2008
 

خبرت هست که در شهر چه غوغا بر پا ست؟

جشن دیدار گل و لاله چه سان پا بر جا ست؟

گل به دیدار شقایق به چمن آمده باز؛

آنچه بر باد خزان رفت فراوان اینجا ست.

نوعروس چمن شسته به باران بنگر

که چه در دلبریِ پیر و جوان بی پروا ست.

باده کهنه بیارید و بریزید به جام می نو

که فروغ رخ دلدار در این جا پیدا ست.

آنکه در دفتر ما معرفت عشق نیافت

در عجب ماند چو دید یار هویدا همرا ست.

شکر یزدان که در عمر نه تنها ماندیم

همه جا مُهره مهر و نظر او با ماست.

سینه چاک غم دلدار مگر چهری ما ست؟

از چه بر پرتو رویش به دنیا شیدا ست؟

 

چهاردهم آبانماه 1387

اتاوا


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
Manoucher Avaznia

Souri Jaan;

by Manoucher Avaznia on

Nazar Lotf'e Shomaast.


Souri

Thank you Manouchehr jan

by Souri on

Again with another beautiful poem you warm our hearts in this beginning of winter. Your poem remind me of one the famous poems of Hafez. You are really great.