بزغاله وش


Share/Save/Bookmark

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
05-Nov-2008
 

ننگی به بار آورده او بی تاج شاهان بر سرش

هم بر خودش لعنت بود هم بر پدر، هم مادرش

حامی جنگ می آید او؛ یار تفنگ می آید او

این مرده ریگش مانده از جد کریه المنظرش

صد گونه لوده یار او، دلبستگان کار او

خود نقش لوتی بازد و ایشان به نقش عنترش.

می رقصد و کف می زند؛ بر ضرب و بر دف میزند

حرف مزخرف می زند با خنده دور و برش.

شب لاف گوهر می زند؛ حرف سبکتر می زند

اجداد او مزدور بود؛ مشکوک باشد گوهرش.

یار فرنگی دارد او؛ چنگال جنگی دارد او

خوی پلنگی بوده در کانون و کنه باورش.

پرویز دوران گشته او؛ یار انیران گشته او

بر این امید نا امید تاجی گذارند بر سرش.

گوشش به فرمان عدو؛ دستور گیرد مو به مو

بزغاله وش از روی جو پرد چو پرّد رهبرش.

از تو عجب دنیای دون؛ همواره آری بد شگون

دونان سر قدرت نهی، یا چون مگس دور و برش.

گفتار زیبا می زند؛ دم از مسیحا می زند

دم خروسش را ببین بر ناو طیّاره برش.

از صلح و سازش دم زند؛ حرف از نوازش می زند

این ادعا ها جان من؛ باشد دروغ دیگرش.

نه گرگ آهو می شود؛ زین سو بدان سو می شود؛

طبع درنده خوی او همیشه باشد سرورش.

پول کلانش را ببین؛ گسترده خوانش را ببین؛

این هرگزت باور شود باریده گوهر بر سرش؟

جفت دبلیو گشته او؛ با های و با هو گشته او؛

با غارت همسو گشته او؛ او بار شد، این قاطرش.

 

 

پانزدهم آبانماه 1387

اتاوا


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
default

reza pahlavi

by sanaz jamarani (not verified) on

suri. dareh fohsh mideh beh reza pahlavi. khoob do ta ham bedeh beh akhoonda va fadaii ha keh badbakhtemoon kardan avaramoon kardan.


Souri

Is that a Quiz ?

by Souri on

Manouchehr jan, another powerful poem. Thanks,

Who are you talking about ? I have a guess, but want you to tell me if I am right. Would you please enlighten us about who is that person in this poem ?