ابر آبان

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
24-Dec-2008
 

ابر سترون آبان به فوردین چه می کند؟

این غرشش ز چیست؟ در آسمان پایین چه می کند؟

او خانه کرده به کاخ و بدوراست ز دسترس

این ادعای رحمت به خاشاک مسکین چه می کند؟

او مدعی است خلقی سوخته است درمحبتش

خاکم به سر شهنشاه گوش به زنگ فرامین چه می کند؟

سر تا سران وطن جایی ورا نداد

ورنه در خانه ی خصم سینه چرکین چه می کند؟

بودی درین سرای ارچشمی به راه اوی،

این هوی و های و اشک بهارین چه می کند؟

او را نژاد ز گوهر بزرگان بوده است و بس

شه زاد و شه نژاد به مردم پایین چه می کند؟

شاید به صد جلال میل شمینه پوشی نموده اند

پشمینه پوش در پی تخت زرین چه می کند؟

برجای صوف و کشکول و خانقاه

خوش جامه ها و کوشکهای رنگین چه می کند؟

بر جای ورد و چکامه ی عشق صوفیان

آرای خوشنمای و فکر فرنگین چه می کند؟

 چهری گمان مدارکایشان غم زحمتکشان خورند

گُل وعده های مشعشع برای مردم مسکین چه می کند؟

 

2005

اتاوا

 


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia
 
default

Mollaahshaahi!

by Killjoy (not verified) on

Dar kaf gerefteh deshneyeh khoonin sheikheh shahr
Bar koodako peero javan rahmi nemikonad!

JJ,
Why were the above lines deleted after being posted?


default

Mollaahshaahi!

by Killjoy (not verified) on

Bar sar nahaadeh taajeh shahanshahi
Mollaayeh khergheh poosh bin beh mellat cheh mikonad!


Manoucher Avaznia

ابی جان؛

Manoucher Avaznia


برای روشنایی دل و جان 

میان همرهان یاری بجویید


ebi amirhosseini

منوچهر جان

ebi amirhosseini


خدا را از سر زاری بگوئید

که آخر ترک بیزاری بگوئید

چو زور و زر ندارم حال زارم

به مسکین حالی و زاری بگوئید

غریبی از غریبان دور مانده

اگر باشد بدین خواری بگوئید

وگر بازارئی غمخواره دیدید

بدین زاری و غمخواری بگوئید

چو عیاران دو عالم برفشانید

وگر نی ترک عیاری بگوئید

بدلدار از من بیدل پیامی

ز روی لطف ودلداری بگوئید

بوصف طره‌اش رمزی که دانید

همه در باب طراری بگوئید

فریب چشم آن ترک دلارا

بسرمستان بازاری بگوئید

حدیث جعدش ار در روز نتوان

مسلسل در شب تاری بگوئید

وگر گوئید حالم پیش آن یار

به یاری کز سر یاری بگوئید

اگر خواهید کردن صید مردم

به ترک مردم آزاری بگوئید

یکایک ماجرای اشک خواجو

روان با ابر آذاری بگوئید

 

Ebi aka Haaji