ساعات کار

Manoucher Avaznia
by Manoucher Avaznia
21-May-2008
 

ساعت کار من است بگذشته

زی پنجاه و دو ده در هفته

اندر این مطبخ پر بوی و بخار

و درآن میخانه.

 

جایتان هم خالی

یا بود ناخالی.

چه تفاوت دارد.

 

هدف آن است شما هم یکدم

بچشید همراه

دست و پا و کمر و گردۀ من

درد جانکاه مفاصل درکار

یا کمی بعد از آن،

یا به هنگام تب و تاب تعب

که ندانی نهادن برهم

پلک خشکی به سر پلک دگر.

 

2005

اتااوا

 


Share/Save/Bookmark

Recently by Manoucher AvazniaCommentsDate
زیر و زبر
6
Nov 11, 2012
مگس
-
Nov 03, 2012
شیرین کار
-
Oct 21, 2012
more from Manoucher Avaznia